Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 3249/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-06-14

Sygn. akt: X C 3249/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska

Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Domańska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. w Toruniu

sprawy z powództwa Wojewódzkiego Szpitala (...) w T.

przeciwko R. O.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 137,50 zł (sto trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi, a od 1 stycznia 2016r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, od dnia 28 lutego 2013r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 123 zł (sto dwadzieścia trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Katarzyna Malinowska

X C 3249/16

UZASADNIENIE

Powód Wojewódzki Szpital (...) w T. wniósł pozew przeciwko R. O. o zapłatę kwoty 137,50 zł z odsetkami i kosztami.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż pozwanemu, który nie był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym udzielono świadczenia opieki zdrowotnej u powoda. Powód wystawił fakturę VAT na kwotę 137,50 zł. Pomimo wezwania pozwany nie uregulował należności.

W dniu 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

Od nakazu zapłaty sprzeciw wniósł pozwany domagając się oddalenia powództwa w całości. Wskazał, iż w chwili udzielania świadczeń zdrowotnych był ubezpieczony a nadto wskazał, iż powód nie udowodnił wysokości roszczenia.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 24 stycznia 2013 r. udzielono pozwanemu świadczeń zdrowotnych o wartości 137,50 zł. Na tą kwotę została wystawiona faktura Vat i wezwano pozwanego do zapłaty. Pozwany osobiście odebrał zarówno fakturę jak i wezwanie do zapłaty. Pozwany nie zakwestionował zasadności obciążenia go kosztami leczenia, ani nie uiścił należnej kwoty.

Dowód: faktura k. 17 akt, cennik usług medycznych k. 18-20, zestawienie świadczeń k. 21 akt, wezwanie do zapłaty k. 22 akt, potwierdzenie doręczenia faktury i wezwania k. 79, 81 akt

W dniu udzielania świadczenia zdrowotnego - 24 stycznia 2013 r. pozwany wskazał, że nie jest ubezpieczony. Tego samego dnia po wizycie w szpitalu powód wznowił wykonywanie działalności gospodarczej. Stosownego zgłoszenia w Z. dokonał w dniu 29 stycznia 2013 r. W związku z tym objęty był obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia 24 stycznia 2013 r.

Dowód: historia choroby k. 97 akt, (...) k. 42 akt, historia wpisu w (...) k.96 akt, zaświadczenie z Z. k. 94 akt

Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Z przeprowadzonych dowodów wynika, iż w chwili udzielania świadczenia zdrowotnego pozwany zgodnie z prawdą podał w szpitalu, iż nie jest ubezpieczony. Dopiero po wizycie w szpitalu podjął zawieszoną działalność gospodarczą a stosowny wniosek – formularz (...) złożył w dniu 29 stycznia 2013 r.

Wobec oświadczenia R. O. powód nie mógł zwrócić się do N. o refundację udzielonych mu świadczeń.

Art. 50 ust 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielania świadczeń zdrowotnych pozwanemu stanowi, że w stanach nagłych (…) świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (…) w takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (…) w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń.

Pozwany w toku postępowania nie udowodnił, iż poinformował i wykazał powodowi w odpowiednim terminie, że podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Mając powyższe na względzie powód zasadnie domaga się zwrotu kosztów udzielonych świadczeń od pozwanego.

Odnosząc się do zarzutu nieudowodnienia wysokości dochodzonego roszczenia Sąd uznał, iż powód dokonał tego skutecznie poprzez dołączenie do pozwu cennika usług medycznych, z którego wynikają kwoty ujęte w fakturze.

Pozwany wezwany prawidłowo na termin rozprawy w dniu 5 czerwca nie stawił się i nie usprawiedliwił swej nieobecności. Dlatego Sąd pominął dowód z jego przesłuchania.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania. Na zasądzone koszty w kwocie 145 zł składa się 120 zł wynagrodzenia pełnomocnika, 8 zł opłaty sądowej od pozwu (kwota 22 zł została powodowi zwrócona) oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

SSR Katarzyna Malinowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Karolewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Malinowska
Data wytworzenia informacji: