Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 477/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-01-26

Sygn. akt III RC 477/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Ewa Stępień

Protokolant stażysta Monika Smolarek

Po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa: P. G.

przeciwko: małoletnim J. G. i S. G. działającym przez matkę J. K.

o: obniżenie alimentów

oraz

sprawy z powództwa: małoletnich J. G. i S. G. działających przez matkę J. K.

przeciwko: P. G.

o: podwyższenie alimentów

I.  Oddala powództwo główne

II.  Podwyższa alimenty od powoda (pozwanego wzajemnie) P. G. na rzecz małoletniej pozwanej (powódki wzajemnej) J. G. z kwoty po 400,- zł miesięcznie, ustalonej ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie (...), do kwoty po 450,- zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatnych do rąk matki małoletniej pozwanej (powódki wzajemnej) J. K., poczynając od dnia 04 sierpnia 2016r. do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

III.  Podwyższa alimenty od powoda (pozwanego wzajemnie) P. G. na rzecz małoletniego pozwanego (powoda wzajemnego) S. G. z kwoty po 400,- zł miesięcznie, ustalonej ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie (...), do kwoty po 450,- zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatnych do rąk matki małoletniego pozwanego (powoda wzajemnego) J. K., poczynając od dnia 04 sierpnia 2016r. do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

IV.  Oddala powództwo wzajemne w pozostałej części,

V.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. W. kwotę 120,- zł (sto dwadzieścia złotych) plus należna stawka podatku VAT tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej powodowi (pozwanemu wzajemnie)

VI.  Wyrokowi w pkt II i III nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 477/16

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2016r. powód P. G. (po sprecyzowaniu stanowiska w piśmie z dnia 26 czerwca 2016r. – k. 11 akt), wystąpił przeciwko małoletnim J. i S. rodzeństwu G. z powództwem o obniżenie alimentów z łącznej kwoty 800 zł, tj. po 400 zł na każdego z małoletnich pozwanych, orzeczonych prawomocnie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w. T. z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie (...), do kwoty po 300 zł miesięcznie na małoletnią pozwaną J. G. oraz do kwoty w tej samej wysokości, tj. po 300 zł miesięcznie na rzecz małoletniego pozwanego S. G..

W uzasadnieniu pozwu wskazano m.in., że powód aktualnie na skutek przebywania w (...) w K. nie ma możliwości zarobkowania, nadto prócz małoletnich pozwanych ma zobowiązania alimentacyjne wobec małoletniego syna z obecnego związku.

W odpowiedzi na pozew, wniesionej w dniu 04 sierpnia 2016r., J. K. działająca w imieniu małoletnich pozwanych wniosła o oddalenie powództwa w całości. Nadto złożyła pozew wzajemny przeciwko P. G. o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich J. i S. rodzeństwa G. do kwoty po 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała m.in., że przez 6 lat nie wnosiła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich, a dzieci są coraz starsze i mają coraz większe potrzeby. Małoletnia J. choruje, ma zdiagnozowaną (...) Jest uczennicą drugiej klasy gimnazjum i z uwagi na chorobę ma indywidualny tok nauczania. Natomiast syn S. jest uczniem klasy pierwszej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i (...) w T., trenuje boks i potrzebuje odpowiedniej diety. J. K. nie pracuje, zajmuje się wychowaniem dzieci. Opłaty związane z utrzymaniem to opłata za prąd – 150-200 zł (licznik przedpłatowy), gaz – 73 zł co drugi miesiąc, TV i internet – 120 zł miesięcznie, telefony dzieci – 100 zł miesięcznie, bilet syna – 54 zł miesięcznie, obuwie syna ok. 150 zł dwa razy w roku, obuwie syna sportowe na treningi – ok. 200 zł dwa razy w roku, obuwie dla córki – ok. 150 zł dwa razy w roku, odzież dla dzieci – od 200-300 zł miesięcznie, środki czystości - ok. 150 zł, wyżywienie - ok. 600 zł, przybory plastyczne dla córki - ok. 50 zł, opłata za zajęcia z (...) 60 zł miesięcznie, leki - ok. 100 zł.

Podczas rozprawy w dniu 06 września 2015r. powód – pozwany wzajemny oświadczył, iż wnosi o odroczenie rozprawy i prowadzenie po ustanowieniu dla niego pełnomocnika z urzędu.

Matka małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych podtrzymała swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na pozew.

Postanowieniem z dnia 14 września 2016r. Sąd Rejonowy w. T. ustanowił dla P. G. pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata.

Podczas rozprawy w dniu 25 października 2016r. pełnomocnik powoda – pozwanego wzajemnego podtrzymał powództwo dotyczące obniżenia alimentów na rzecz małoletnich i wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego o podwyższenie alimentów. Matka małoletnich oświadczyła, iż podtrzymuje powództwo wzajemne i wnosi o podwyższenie alimentów o 100 zł na każde dziecko. Co do powództwa o obniżenie alimentów wniosła o jego oddalenie.

Podczas kolejnych rozpraw strony podtrzymywały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni pozwani J. i S. rodzeństwo G. pochodzą z nieformalnego związku (...). J. urodziła się (...), a jej brat S. urodził się (...)

/okoliczność bezsporna/

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2010r. Sądu Rejonowego w. T. wydanym w sprawie I. N. (...) pozbawiono władzy rodzicielskiej P. G. nad jego małoletnimi dziećmi S. G. i J. G..

/dowód: postanowienie z dnia (...) czerwca (...). Sądu Rejonowego w. T. – k. 43

akt/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 23 listopada 2010r. wydanym w sprawie (...) podwyższono rentę alimentacyjną od P. G. na rzecz małoletniego S. G. z kwoty po 200 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w. T. z dnia 19 grudnia 1999r. w sprawie (...) oraz na rzecz małoletniej J. G. z kwoty po 200 zł miesięcznie ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w. T. w dniu 05 grudnia 2003r. w sprawie (...) do kwoty po 400 złotych miesięcznie na każde dziecko, tj. do łącznej kwoty po 800 zł miesięcznie płatnej do rąk ich matki J. K., poczynając od dnia (...) października 2010r. do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat, niezależnie od zasiłku rodzinnego do pobierania którego uprawniona była matka dzieci.

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

wyrok z dnia 23 listopada 2010r. – k. 24 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

W momencie orzekania małoletnia J. miała niespełna (...) lat, a małoletni S. miał lat (...) Dzieci nie chorowały przewlekle. S. miał jedynie problemy z lewym uchem i matka leczyła go w publicznej służbie zdrowia. Był uczniem klasy piątej szkoły podstawowej. Dzieci nie miały swoich dochodów. Matka pobierała na dzieci zasiłek rodzinny. Pracowała w P.H.U. (...) w T., zarabiała około (...) zł netto miesięcznie. Wraz z dziećmi mieszkała u swoich rodziców. Rodzicom dawała od 600 do 800 zł na opłacenie rachunków i częściowo na wyżywienie. Głównie obiady były wspólne. W mieszkaniu razem mieszkało 5 osób. Czynsz wynosił 600 zł, 350 zł opłata za prąd za 2 miesiące, gaz – ok. 150 zł miesięcznie, TV 100 zł, internet 60 zł (internet opłacała matka dzieci). Matka dzieci spłacała też dugi z czasów gdy była w związku z P. G..

J. K. szacowała, że utrzymanie jednego dziecka łącznie z częścią opłat wynosiło ok. 900 zł miesięcznie.

P. G. posiadał wykształcenie podstawowe, nie miał zawodu. W tym czasie odbywał karę pozbawienia wolności w (...) w S. B.. Z uwagi na brak wolnych miejsc nie był zatrudniony. Przed osadzeniem w zakładzie karnym prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma (...). W ramach działalności pracował jako budowlaniec i zarabiał ok. (...) zł miesięcznie. Prócz małoletnich J. i S. nie miał innych dzieci na utrzymaniu.

/dowód:

wyjaśnienia J. K. – matki małoletnich – k. 22 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

zaświadczenie o wynagrodzeniu J. K. – k. 5 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

pismo Dyrektora ZK w S. B. – k. 20 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

Obecnie małoletnia J. ma (...) lat. W roku szkolnym (...) jest uczennicą klasy (...) Nr (...) w T.. Małoletnia choruje na (...) Chorobę zdiagnozowano w 2016r.

Orzeczeniem z dnia 04 sierpnia 2015r. została zaliczona do osób niepełnosprawnych, z powodu tej choroby psychicznej. Niepełnosprawność datuje się od 23 kwietnia 2015r. Orzeczenie wydano na czas do 14 grudnia 2017r. Małoletnia nie wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Wymaga stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z uwagi na niepełnosprawność naukę kontynuuje na zajęciach indywidualnych w domu. Książki i ćwiczenia ma ze szkoły. Matka musi kupować jej przybory szkolne. Na przybory wydaje 30-40 zł miesięcznie. Małoletnia lubi tańczyć i uczęszcza na dodatkowe zajęcia tańca. Zajęcia taneczne kosztują 90 zł miesięcznie. Na inne dodatkowe zajęcia J. nie uczęszcza. Na ubrania i kosmetyki dla J. matka wydaje 200-250 zł miesięcznie. Na leki dla J. matka wydaje 40-50 zł miesięcznie, są to leki psychotropowe.

Małoletni S. ma (...) lat. W roku szkolnym 2016/2017 jest uczniem klasy pierwszej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i (...) w T.. Planowany termin ukończenia szkoły to 2020 rok. Książki dla S. kosztowały ok. 500 zł, przybory szkolne – 30 zł. S. chodzi na siłownię, karnet kosztuje 60 zł miesięcznie. Trenuje boks. Zajęcia z boku są darmowe. Matka kupuje mu odżywki na które wydaje 60-70 zł miesięcznie. Co miesiąc - półtora miesiąca, kupuje mu na zajęcia buty za 50-70 zł. Poza tym co 3 miesiące kupuje mu buty do chodzenia za ok. 100 zł, spodnie za ok. 100 zł, bluzę za ok. 60 zł. Bilet miesięczny dla S. kosztuje 45 zł.

/dowód: przesłuchanie matki małoletnich J. K. – k. 100-102 akt,

orzeczenie o niepełnosprawności dot. małoletniej J. – k. 47 akt,

zaświadczenie ze szkoły dot. małoletniej J. – k. 57 akt,

zaświadczenie ze szkoły dot. małoletniego S. – k. 59 akt/

Matka dzieci J. K. ma (...) lat. Nie pracuje, szuka pracy. Ma zamiar zarejestrować się w PUP. Wraz z mężem i dziećmi, tj. J. i S. mieszka w wynajętym mieszkaniu. Opłata za czynsz wynosi 800 zł miesięcznie, 75 zł kosztuje gaz (co 2 miesiące), 150 zł miesięcznie kosztuje prąd. 110 zł to koszt TV i internetu. Około 250 zł wynosi opłata za 4 telefony, tj. telefony dzieci, J. K. i jej męża.

Decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia 14 września 2015r. przyznano J. K. zasiłek rodzinny na S. G. w kwocie 118 zł miesięcznie na okres od 01 listopada 2015r. do 31 października 2016r. i na córkę J. w wysokości 118 zł miesięcznie.

Poza tym, przyznano do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, tj. na rzecz J. 100 zł miesięcznie oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017r. na córkę J. 100 zł jednorazowo i na syna S. 100 zł jednorazowo.

Decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia 18 września 2015r. przyznano J. K. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i (...) niepełnosprawnego - (...) na okres od 01 lipca 2015r. do 31 października 2015r. w wysokości 80 zł miesięcznie.

Decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia 27 sierpnia 2015r. przyznano J. K. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dla J. w wysokości 153 zł miesięcznie na okres od 01 lipca 2015r. do 31 grudnia 2017r.

Decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia (...) sierpnia 2015r. przyznano J. K. świadczenie z funduszu alimentacyjnego na rzecz J. w kwocie 400 zł miesięcznie na okres od 1 października 2015r. do 30 września 2016r. i na rzecz S. w kwocie 400 zł miesięcznie na okres od 01 października 2015r. do 30 września 2016r.

Decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia 04 maja 2016r. przyznano J. K. świadczenie wychowawcze na rzecz S. w wysokości 500 zł miesięcznie na okres od 01 kwietnia 2016r. do 30 kwietnia 2017r. i na okres od 01 maja 2017r. do 01 maja 2017r. w wysokości 16,20 zł miesięcznie. Na rzecz J. w wysokości 500 zł miesięcznie na okres od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Odmówiono świadczenia wychowawczego na rzecz S. na okres od 02 maja 2017r. do 30 września 2017r.

J. K. w okresie od sierpnia 2015r. do lipca 2016r. korzystała ze świadczeń z D. Usług (...) w T. i otrzymywała świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych, zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, zasiłki celowe, w tym zasiłek celowy na zakup opału, zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby.

Mąż J. K. pracuje, otrzymuje wynagrodzenie najniższe krajowe – ok. (...) zł netto miesięcznie. Obecnie – po tym jak mąż J. K. podjął pracę - rodzina nie otrzymuje wsparcia finansowego z pomocy społecznej.

/dowód: przesłuchanie matki małoletnich J. K. – k. 100-102 akt,

decyzje Prezydenta Miasta T. – k. 37-41 akt,

zaświadczenie z (...) w T. z dnia 03 sierpnia 2016r. – k. 44-46 akt/

P. G. ma obecnie (...) lat. Prócz małoletnich J. i S. ma na utrzymaniu jeszcze jedno dziecko – syna M. G. z obecnego związku. Na M. ojciec płaci po 300 zł miesięcznie. P. G. nie posiada żadnego majątku. W ostatnim okresie P. G. przebywał w (...) w K.. Odbywał tam karę pozbawienia wolności. W dniu 14 października 2016r. został zwolniony.

/dowód: dane dot. P. G. z systemu NOE-SAD – k. 82, 87 akt/

P. G. był zarejestrowany w PUP dla miasta T. w okresie od 02 kwietnia 2009r. do 13 października 2009r. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wyłączenie z ewidencji nastąpiło na skutek niestawienia się w Urzędzie w wyznaczonym terminie.

W okresie od 01 listopada 2015r. do dnia 04 listopada 2016r. zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w T. (...) ofert pracy dla osób bez kwalifikacji. Proponowane przez pracodawców minimalne wynagrodzenie w 2015r. wynosiło 1750 zł brutto, zaś w 2016r. – (...) zł brutto za pełen etat.

/dowód: pismo PUP dla Miasta T. z dnia 04 listopada 2016r. k. 92 akt/

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu dokumenty zebrane w aktach sprawy oraz aktach spawy tut. Sądu o sygn. (...) o podwyższenie alimentów oraz przesłuchanie J. K..

Sąd uznał z wiarygodne dowody z dokumentów zebrane w aktach sprawy oraz sprawy (...) bowiem były to dokumenty urzędowe, których autentyczności ani prawdziwości zawartych w nich informacji nie kwestionowała żadna ze stron procesu.

Sąd dał wiarę zeznaniom J. K. - matki małoletnich pozwanych- powodów wzajemnych, bowiem były one spójne, logiczne i konsekwentne, częściowo poparte dowodami z dokumentów zebranych w aktach sprawy, nadto nie były one kwestionowane przez stronę przeciwną.

Sąd pominął dowód z przesłuchania powoda-pozwanego wzajemnego, bowiem powód- pozwany wzajemny mimo prawidłowego wezwania na termin rozprawy na dzień 24 stycznia 2017r. nie stawił się i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa. Pełnomocnik powoda-pozwanego wzajemnego ustanowiony przez Sąd z urzędu wskazał, że nie ma w ogóle kontaktu z powodem-pozwanym wzajemnym. P. G. wiedział, że toczy się postępowanie i świadomie, dobrowolnie zrezygnował z udziału w rozprawie.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje przy tym, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54). Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W sprawie nie ulegało wątpliwości, że małoletni S. G. i J. G. nie mają majątku, który przynosiłby dochód przeznaczony na utrzymanie każdego z nich.

A zatem obowiązek utrzymania każdego z małoletnich powodów spoczywa w równej mierze na ich rodzicach, z uwzględnieniem ich możliwości zarobkowych.

Dotąd – od 2010 r. ojciec powodów P. G. był zobowiązany do płacenia alimentów w kwocie po 400,- zł na każde z dzieci, w pozostałej części potrzeby powoda zaspokajała ich matka J. K..

P. G. w swoim pozwie wskazał, że przebywa w (...) a nadto zobowiązany jest do alimentacji na rzecz najmłodszego syna – po 300,- zł miesięcznie i dlatego wnosił o obniżenie alimentów do kwoty po 200,- zł na każde dziecko.

Matka małoletnich pozwanych w odpowiedzi na pozew wskazała, że sytuacja dzieci także się zmieniła, ich potrzeby wzrosły i w pozwie wzajemnym wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty 400,- zł do kwoty po 500,- zł miesięcznie.

W sprawie nie ulegało wątpliwości, ze P. G. przebywał w zakładzie karnym od 23 kwietnia 2014r. do 14 października 2016r.

Równie niewątpliwe było, że w jego życiu pojawiło się nowe dziecko, małoletni M. B. (ur. (...)), co do którego został zobowiązany do płacenia alimentów w wysokości po 300,- zł miesięcznie.

W ocenie Sądu nie są to jednak okoliczności, które uzasadniałyby obniżenie wysokości alimentów na rzecz nastoletnich J. i S. rodzeństwa G..

Przede wszystkim wskazać trzeba, że P. G. do zakładu karnego trafił na własne życzenie, bo to jego działanie doprowadziło do skazania go i wykonania kary pozbawienia wolności. Nadto wskazać też warto, że w 2010r. kiedy poprzednio ustalano wysokość obowiązku alimentacyjnego P. G. także przebywał w(...) potem ten zakład opuścił, by ponownie do niego wrócić.

Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że P. G. od 14 października2016r. jest już na wolności, a zatem argument jego niezatrudnienia w (...)odpadł. Powód nie zarejestrował się jako bezrobotny, a zatem należy domniemywać, że podjął zatrudnienie. Obecnie minimalne krajowe wynagrodzenie wynosi (...)zł miesięcznie, w 2016r. wynosiło (...),- zł miesięcznie. W ocenie Sądu, powód jako zdrowy 36-letni mężczyzna, z doświadczeniem w branży budowlanej ma możliwości zarobkowe przekraczające kwotę minimalnego krajowego wynagrodzenia i najpewniej je wykorzystuje. Bowiem, gdyby nie miał lepiej płatnej pracy skorzystałby z jednej z (...) ofert pracy dla osób bez kwalifikacji, żeby zarabiać co najmniej minimalne krajowe wynagrodzenie.

Dlatego zdaniem Sądu możliwości zarobkowe pozwanego pozwalają na płacenia zarówno alimentów na rzecz małego M. B. jak i J. i S. G..

Z tych powodów Sąd oddalił powództwo P. G. o obniżenie alimentów na rzecz J. i S. rodzeństwa G..

Sąd uznał przy tym za częściowo zasadne powództwo wzajemne, które wytoczyła matka małoletnich pozwanych – J. G. i S. G..

W tym przypadku Sąd uznał, że od 2010r. – kiedy ostatnio był ustalony obowiązek alimentacyjny P. G. wobec J. i S. - nastąpiła zmiana okoliczności, w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich pozwanych (powodów wzajemnych) bowiem mają odpowiednio (...) i (...) lat i poza nauką realizuje dodatkowo swoje zainteresowania, które generują koszty.

W ocenie Sądu potrzeby małoletnich powodów nie są obecnie zaspokojone bieżącymi alimentami ze strony ojca.

Obecnie S. G. i J. G. zamieszkują wraz z matką i jej mężem w T., w wynajętym mieszkaniu. Koszty utrzymania mieszkania to miesięcznie około 1.100,- zł (czynsz - 800,- zł, prąd, 150,- zł, gaz – 40,- zł, 110,- zł tv z Internetem) co wskazuje na udział każdego z czworga domowników w kwocie ok. 250,- zł w kosztach utrzymania domu.

Każde z dzieci korzysta z telefonu komórkowego z czym związany jest koszt ok. 50,- zł na każde z dzieci.

J. G. leczy się psychiatrycznie i w związku z tym konieczne są leki za ok. 50,- zł miesięcznie.

J. G. jest uczennicą gimnazjum. J. korzysta z książek darmowych, zaś na przybory matka wydaje ok. 30-40,- zł miesięcznie. Na książki dla S. matka wydała ok. 500,-zł, zaś na przybory i inne potrzeby szkolne wydaje ok. 30,- zł miesięcznie. Dodatkowo pojawiają się potrzebnych akcesoriów, opłat (Ubezpieczenie, (...), wyjścia klasowe, bieżące potrzeby klasy). S. korzysta z biletu miesięcznego za 45,- zł.

Matka małoletnich deklaruje, że na wyżywienia dla całej rodziny wydaje ok. 30,- zł dziennie (miesięcznie ok. 900,- zł na 4 osobową rodzinę).

W ocenie Sądu te koszty są zdecydowanie niedoszacowane przez matką małoletnich, bowiem 18 –letni chłopak, zwłaszcza ćwiczący na siłowni i trenujący boks potrzebuje dużo wartościowego jedzenia. Dlatego Sąd uznał, ze racjonalnie na wyżywienie dla każdego z dzieci matka wydaje ok. 300 – 400,- zł na każde z nich.

J. K. wskazała, że na ubrania i kosmetyki dla J. wydaje ok. 200-250,-zł, podobnie dla S., który bardzo szybko zużywa buty.

S. dodatkowo ćwiczy boks i chodzi na siłownię, bo generuje koszty ok. 150-200,- zł miesięcznie. J. z kolei chciałaby kontynuować zajęcia taneczne, co pociąga za sobą koszty ok. 100,- zł.

Do kosztów utrzymania dzieci należy dodać koszty wypoczynku czy rozwoju intelektualnego dzieci (książki, gry, kino, teatr, wycieczka) oraz koszty rozrywki (wyjścia z kolegami).

W ocenie Sądu średnie zatem koszty utrzymania każdego z małoletnich powodów – w wersji skromnej, dostosowanej do warunków w jakich żyje rodzina wynoszą - ok. 1000,- - 1.200,-zł.

W ocenie Sądu postępowanie dowodowe wykazało, że możliwości zarobkowe każdego z rodziców małoletnich są podobne, lecz matka małoletnich opiekuje się nimi bezpośrednio, i dlatego ustalił, że każde z rodziców małoletnich powinno w zbliżonej kwocie uczestniczyć w kosztach utrzymania każdego z dzieci, przy czym udział ojca powinien być trochę wyższy (ze względu na brak udziału w trosce o dzieci i opiece nad nimi).

Sąd nie pominął faktu, że matka dzieci otrzymuje na ich potrzeby świadczenie 500+, ale z zastrzeżeniem, że S. będzie korzystał z tego świadczenie tylko do kwietnia 2017r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie wychowawcze 500+ dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 500,- zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto, w ocenie Sądu fakt, że świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych oznacza także, że nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych). A zatem wypłacanego świadczenia wychowawczego rodzicowi, pod którego opieką pozostaje dziecko nie zalicza się jako dochodu tego rodzica, mającego wpływ na jego (tego rodzica) zakres świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka.

Wskazać przy tym trzeba, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem zdaniem Sądu oznacza to, że nie można przyjąć, że Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny pomija fakt otrzymywania przez dziecko 500,- zł na jego potrzeby, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone, a zatem gdyby finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 500+, nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas 500+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego).

Dlatego Sąd orzekając w sprawie wziął pod uwagę, że małoletni J. G. i S. G. otrzymują kwotę 500,- zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich wychowywaniem, w tym opieką nad nimi i zaspokojeniem ich potrzeb życiowych, ale nie uwzględniał tej kwoty jako dochodu ich matki J. K. podczas ustalania jej zakresu świadczenia alimentacyjnego na dzieci (ponieważ zgodnie z art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych, zaś w myśl art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego).

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, ze koszty mieszkania dzieci, ich wyżywienia, ubrania, leczenia i kształcenia w ramach podstawowego zakresu edukacji powinni ponosić rodzice dzieci, zaś dodatkowe potrzeby w zakresie dodatkowych zajęć (tanecznych, sportowych, odżywek), kosztów rozrywki dzieci, spotkań z kolegami, kina wycieczek, książek zaspokoić może świadczenie 500+. Te potrzeby nie są potrzebami usprawiedliwionymi w świetle możliwości zarobkowych rodziców dzieci, które są na minimalnym poziomie.

W ocenie Sądu możliwości zarobkowe ojca dzieci kształtują się na poziomie ok. (...) zł (bez większego wysiłku) do (...) zł nawet ok. (...) zł (przy odrobinie wysiłku). Poza S. i J. ma on jeszcze małego synka M., do którego alimentacji jest zobowiązany po 300,- zł miesięcznie. Poza tym powód – pozwany wzajemnie musi również ponosić koszty własnego utrzymania. Jakie są to obecnie koszty można tylko szacować, bowiem P. G. nie wykazał zainteresowania procesem.

W ocenie Sądu w możliwościach zarobkowych pozwanego leży płacenie na rzecz dzieci alimentów w wysokości po 450,- zł na każde z nich, łącznie po 900,- zł miesięcznie, z uwzględnieniem 300,- zł alimentów na M. B. i kosztów własnego utrzymania powoda.

Matka dzieci obecnie poszukuje pracy i jej możliwości zarobkowe Sąd ustalił na kwotę ok. 2000,- zł to jest minimalne krajowe wynagrodzenie (jako jedyna opiekunka swoich dzieci ma bardziej ograniczone możliwości zarobkowe niż ojciec dzieci).

Mając na uwadze powyższe i biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów oraz możliwości zarobkowe osób zobowiązanych do alimentacji Sąd uwzględnił powództwo do kwoty po 450,- zł miesięcznie w odniesieniu do każdego z małoletnich powodów i do tej kwoty Sąd podwyższył alimenty należne każdemu z nich od ojca, poczynając od 04 sierpnia 2016r. (daty złożenia pozwu). W ocenie Sądu wysokość podwyższenia alimentów jest tak niewielka, że zaległość za dwa miesiące podczas których powód był jeszcze w (...) (łącznie 200,- zł) leży w jego możliwościach zarobkowych i bez uszczerbku dla jego utrzymania.

W ocenie Sądu dzieci są w podobnym wieku i mają podobne usprawiedliwione potrzeby dlatego Sąd uznał, że alimenty na ich rzecz powinny być w równej wysokości.

Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 450,-zł , bowiem Sąd uznał, że pozwany ma możliwość pracowania i osiągania dochodów ale nie w takiej wysokości, która pozwalałby mu na płacenie alimentów w łącznej kwocie po 500,- zł miesięcznie, (plus alimenty na M. po 300,-zł miesięcznie) – czyli łącznie (...),- zł bowiem taka wysokość alimentów narażałoby go to na uszczerbek dla własnego utrzymania. Zdaniem Sądu płacenie alimentów w łącznej kwocie po 900,- zł miesięcznie na oboje dzieci (plus 300,- zł dla M.) jest możliwe do uiszczania przez pozwanego bez szkody dla jego utrzymania. Oczywistym jest dla Sądu, że jest to poważne obciążenie dla budżetu domowego pozwanego, ale jest to naturalna konsekwencja posiadania dorastających, ale wciąż jeszcze uczących się, niesamodzielnych i małoletnich dzieci. Pozwany w żaden inny sposób nie uczestniczy w kosztach utrzymania swoich dzieci, nie spotyka się z nimi, nie zabiera ich na wakacje, nie kupuje im prezentów. Alimenty to jedyny jego udział w życiu dzieci.

Reasumując Sąd uznał, ze powództwo wzajemne małoletnich pozwanych S. i J. rodzeństwa G. zasługuje na uwzględnienie w części do kwoty po 450,- zł miesięcznie poczynając od dnia 04.08.2016r. i dlatego w pozostałej części to powództwo wzajemne oddalił.

Powód – pozwany wzajemnie P. G. został zwolniony od kosztów sądowych w całości postanowieniem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 08 lipca 2016r.

W punkcie V wyroku Sąd zasądził na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. W. – pełnomocnika z urzędu powoda – pozwanego wzajemnie P. G. - kwotę 120 zł powiększoną o podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu. O wynagrodzeniu dla pełnomocnika z urzędu orzeczono na mocy §2 pkt 1 w zw. z §4 pkt (...) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U z 2015r. poz. 1800).

O rygorze natychmiastowej wykonalności co do pkt. II i III wyroku orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Stępień
Data wytworzenia informacji: