Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 228/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-12-19

Sygn. akt III RC 228/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Ewa Stępień

Protokolant st. sekr. sąd. Janina Ryszczyk

Po rozpoznaniu w dniu (...) grudnia 2016 r. w. T..

przy udziale -

sprawy z powództwa:

małoletnich M. R. (1) i Z. R. (1) reprezentowanych przez matkę W. R. (1)

przeciwko:

W. R. (2)

o: podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa wysokość alimentów od pozwanego W. R. (2) na rzecz małoletnich powodów:

a)  Z. R. (1) z kwoty po 350,- zł miesięcznie, ustalonej ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 25.06.2012r. w sprawie (...), do kwoty po 500,- zł (pięćset złotych) miesięcznie,

b)  M. R. (1) z kwoty po 400,- zł miesięcznie, ustalonej ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 25.06.2012r. w sprawie (...), do kwoty po 500,- zł (pięćset złotych) miesięcznie

to jest do łącznej kwoty po 1000,- zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie na rzecz obojga małoletnich powodów, płatnych do rąk matki małoletnich powodów W. R. (1), poczynając od dnia (...) marca 2016r. do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

II.  Oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w. T.) kwotę 150,- zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem opłaty sądowej

IV.  Nie obciąża pozwanego kosztami procesu poniesionymi przez powodów, oraz nie obciąża powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego

V.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 228/16

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 16 marca 2016 r. W. R. (1), działając w imieniu swoich małoletnich dzieci: Z. R. (1) i M. R. (1), wnosiła o podwyższenie alimentów od ojca dzieci W. R. (2), z dotychczas ustalonej kwoty po 350,- zł na rzecz małoletniej Z. oraz po 400,- zł na rzecz małoletniego M., tj. z łącznej kwoty po 750,- zł miesięcznie, do kwoty po 700,- zł miesięcznie na rzecz małoletniej Z. oraz po 800,- zł na rzecz małoletniego M., tj. do łącznej kwoty po 1500,- zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu W. R. (1) wskazała, że od czasu ostatniego ustalenia alimentów w 2012 r. zaszła istotna zmiana okoliczności. Małoletnia Z. ma obecnie (...) lat a małoletni M. (...) (...)lat. Zwiększyły się ich potrzeby żywieniowe, mają także zwiększone wydatki związane z edukacją gdyż są już uczniami szkoły gimnazjalnej. Małoletni potrzebują więcej środków czystości, środków higienicznych w okresie dojrzewania. Zwiększyły się również wydatki na rozrywkę i kulturę, potrzebują wypoczynku w postaci wyjazdów wakacyjnych.

W. R. (1) podniosła, że pozwany posiada wiele zawodów, co zwiększa jego możliwości zarobkowe i majątkowe. Ma on również działkę budowlaną, na której buduje się regularnie od około 6 lat. Matka małoletnich zatrudniona jest w firmie (...) na stanowisku sprzedawca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zarabia netto ok. (...) zł.

W odpowiedzi na pozew z dnia 24 czerwca 2016r. pozwany W. R. (2) uznał żądanie pozwu do kwoty po 400,- zł miesięcznie na rzecz małoletniej Z. oraz do kwoty po 500,- zł miesięcznie na rzecz małoletniego M., w pozostałej części wniósł o oddalenie powództwa.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił co następuje:

Z. R. (1), urodzona (...) i M. R. (1), urodzony (...) są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego W. R. (1) i W. R. (2), które zostało rozwiązane przez rozwód.

/okoliczność bezsporna a ponadto dowód:

odpisy zupełne aktów urodzenia – k. 8 akt (...)/

Po raz ostatni alimenty od pozwanego W. R. (2) na rzecz małoletnich powodów Z. R. (1) i M. R. (1) ustalone zostały wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie (...). Wyrokiem tym podwyższono alimenty od pozwanego W. R. (2) do kwoty po 350,- zł na rzecz małoletniej Z. R. (1) oraz do kwoty po 400,- zł miesięcznie na rzecz małoletniego M. R. (1), tj. do łącznej kwoty po 750,- zł miesięcznie.

/dowód: wyrok z 25 czerwca 2012 r. – k. 77 akt III RC(...)

Małoletnia Z. R. (1) miała wówczas (...)lat, natomiast M. R. (1) - (...)lat.

Małoletni chodzili do tej samej szkoły, byli dowożeni przez matkę. Koszt dojazdów wynosił 200,- zł miesięcznie. Małoletni korzystali z opieki w poradni psychologicznej, koszt jednej wizyty wynosił 60,- zł. M. R. (1) korzystał również z pomocy poradni endokrynologicznej. Chłopiec uczęszczał dodatkowo na korepetycje z matematyki, historii i języka polskiego, jedna godzina kosztowała 35,- zł. Dzieci uczęszczały na zajęcia psychologiczno-kompensacyjne, jedna wizyta obojga małoletnich kosztowała 120,- zł. Małoletni musieli zostać zaopatrzeni w okulary (Z.) oraz oprawki do okularów (M.), których łączny koszt wyniósł 450,- zł. Koszt zakupu podręczników dla rodzeństwa wyniósł ok. 400,- zł. Dzieci korzystały ze wspólnego telefonu. Z. R. (1) w 2011 r. uczestniczyła w wycieczce klasowej, której koszt wyniósł 220,- zł, w 2012 r. wybrała się również na wycieczkę klasową, której koszt wyniósł z kolei 250,- zł. Małoletni jedli obiady w szkole, których koszt to 30-38 zł miesięcznie.

Matka małoletnich powodów, W. R. (1), prowadziła działalność gospodarczą - handel obwoźny obuwiem – pod firmą (...) z siedzibą w B.. Od grudnia 2012 r. do kwietnia 2012 r., była na zasiłku chorobowym, z którego tytułu otrzymywała (...) zł, natomiast z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zanotowała straty. W. R. (1) prowadziła wspólne gospodarstwo domowe ze swoim konkubentem, kosztami utrzymania domu dzielili się po połowie. Konkubent matki powodów również prowadził działalność gospodarczą. Matka powodów mieszkała wraz z nimi, konkubentem i jego córką w domu, który był jej własnością. Ponadto była właścicielem działki o pow. ok. 750 m ( 2). Miesięczny dochód W. R. (1) wynosił (...) zł netto. W. R. (1) była również właścicielem samochodu marki F. (...), natomiast jej konkubent był właścicielem F. (...).

W. R. (2) zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym (...) sp. j. R. J.. W. M., W. W. w T., z wynagrodzeniem wynoszącym ok.(...) zł netto miesięcznie. Zamieszkiwał wspólnie ze swoimi rodzicami. Dokładał im do opłat 250,- zł miesięcznie, 200-250 zł dokładał też do wspólnego budżetu na koszty wyżywienia. Do pracy dojeżdżał autobusem, koszt biletu wynosił 86,- zł miesięcznie. Pozwany budował dom w G.. Dom miał mieć (...) ( 2). Po pracy jeździł na budowę rowerem, z R. do G.. W sfinansowaniu budowy pomagały pozwanemu jego siostry oraz rodzice. Dom był w stanie surowym zamkniętym.

Pozwany miał problemy z kręgosłupem. Prawie w ogóle nie utrzymywał kontaktu ze szkołą, do której uczęszczali małoletni M. i Z..

/dowód: akta (...) SR w. T./

Pozwany W. R. (2) ma obecnie (...) lat. Jest zatrudniony w firmie (...) sp. z o.o. sp. komandytowa na umowę na czas określony. Jego średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok.(...)zł netto ((...)zł brutto). W 2015r. W. R. (2) osiągnął dochód w wysokości ok.(...) zł. Pracuje w godzinach (...)Po pracy spędza czas na swojej budowie.

Pozwany nadal mieszka z rodzicami i bratem. Brat pozwanego choruje na (...), otrzymuje rentę (...)zł miesięcznie. Rodzice pozwanego są na emeryturze. Przekazuje im 300,- zł miesięcznie na poczet kosztów utrzymania mieszkania oraz 300,- zł tytułem kosztów jego wyżywienia. Do pracy w G. dojeżdża (...)em na który bilet miesięczny kosztuje 112.- zł. Na telefon komórkowy wydaje 30,- zł miesięcznie

W. R. (2) cierpi na (...) i ma planowaną operację, nie bierze leków.

Pozwany właścicielem domu jednorodzinnego w G. o powierzchni (...) ( ), który jest w stanie surowym zamkniętym. Na budowę domu pożyczył od sióstr po (...)zł i miesięcznie oddaje im po 200,- zł, w miarę możliwości.

Na urodziny czy święta W. R. (2) przekazuje dzieciom po 100,- zł w ramach prezentu. Ojciec pozwanego nie życzy sobie aby małoletni powodowie odwiedzali ojca w jego domu, więc pozwany nie widuje się z dziećmi, ponieważ ma możliwość spotkać tylko poza domem.

/dowód: - zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – k.63, 81, 95, 135

- PIT pozwanego za 2015 r. – 96-97

- przesłuchanie W. R. (2) – k. 137v.-138/

W. R. (1) ma obecnie (...)lat. Od dnia 20.10.2014 r. zatrudniona jest w Firmie Handlowej (...) I. H. na stanowisku sprzedawcy na umowę na czas nieokreślony. Jej wynagrodzenie wynosi ok. (...) zł netto miesięcznie. W. R. (1) prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą (...), która była zawieszona w okresie od 4.07.2014r. do 3.07.2016 r. Działalność została zamknięta 8.07.2016 r. Roczny dochód W. R. (1) wyniósł w 2015r. ok. (...)

W. R. (1) pozostaje w związku nieformalnym z J. K., z którym wspólnie zamieszkuje. Z tego związku ma syna M. K. ur. (...) W. R. (1) opłaca przedszkole małoletniego M. w kwocie ok. 400,- zł miesięcznie oraz dokłada ok. 300,- zł miesięcznie do kosztów utrzymania domu. Ponadto płaci alimenty na dwoje dzieci z poprzedniego związku w kwocie ponad 1000,- zł miesięcznie.

W. R. (1) wraz z konkubentem i trojgiem dzieci zamieszkuje tym samym domu co w 2012r. Miesięczny koszt utrzymania domu W. R. (1) deklaruje na ok. (...) zł. Na koszty utrzymania domu składają się m.in. następujące opłaty: 400,- - 500,- zł za prąd co dwa miesiące, 50 zł miesięcznie za internet, ok. 130,- zł miesięcznie za wodę, 40,- zł rmiesięcznie za wywóz śmieci, podatek 209,- zł rocznie, 1600,- zł za ekogroszek na sezon.

W. R. (1) od półtora roku otrzymuje zasiłek rodzinny w kwocie ok. 415,-zł miesięcznie (trzy zasiłki rodzinne i dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej). Od kwietnia 2016r. otrzymuje również świadczenie rodzinne 500+ na każde z trójki dzieci. Pomaga jej finansowo siostra, która mieszka w C., przekazując co miesiąc ok. 1.000,- zł.

Matka małoletnich choruje na niedoczynność tarczycy od 20 lat. Co 3 miesiące chodzi do lekarza, u którego za wizytę płaci 120,- zł. Leki kosztują 50,- zł miesięcznie.

W. R. (1) jest właścicielką działki w G. o powierzchni ponad 700m 2 oraz samochodu marki F. z 1999 r., który wystawiła na sprzedaż. Dysponuje samochodem siostry, 10-letnią M..

/dowód: - zestawienie wydatków – k. 6-9

- zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – k. 11, 45, 110, 115

- koszty utrzymania – k. 12-30, 111-113

- zaświadczenie z (...) k. 46

- PIT matki małoletnich za 2015 rok – k. 73-79

- akt urodzenia dziecka – k. 10

- zaświadczenie dot. działalności gospodarczej – k. 80

- wypis z (...) k. 82, 89-92, 116-119

- oświadczenie J. H. – k. 107-109

- przesłuchanie W. R. (1) – k. 136v.-137v./

Małoletnia Z. R. (2) ma obecnie (...) lat i jest uczennicą klasy (...) gimnazjum a małoletni M. R. (2) ma obecnie (...) lat i jest uczniem klasy (...) gimnazjum.

Małoletnia Z. otrzymała darmowe podręczniki ze szkoły, natomiast małoletniemu M. trzeba było kupić książki, których kosz wyniósł 400,- zł.

Matka małoletnich kupiła im przybory szkolne na początku roku szkolnego za kwotę 100,- zł a także kupiła każdemu z małoletnich plecak – dla Z. kosztował 75,- zł, dla M. 85,- zł. Taki plecak wystarcza na około 2 lata.

Z. i M. dojeżdżają do szkoły w związku z czym niezbędny jest zakup biletu miesięcznego. Małoletni M. często gubi bilet miesięczny w związku z czym konieczne jest kupowanie pojedynczych biletów za 45,- zł miesięcznie.

M. korzysta z korepetycji z języka angielskiego i matematyki za 100,- zł tygodniowo. Z. korzysta z korepetycji z języka angielskiego za 75,- zł tygodniowo.

M. cierpi na niedoczynność tarczycy i jest pod stałą opieką endokrynologa. Wizyty kontrolne odbywają się co 3 miesiące i kosztują 120,- zł.

Małoletnia Z. nosi okulary oraz aparat ortodontyczny. We wrześniu miała wymieniane oprawki i szkła za ok. 400,- zł. Wizyty u ortodonty odbywają się co 3 miesiące i kosztują 70,- zł.

Na wyżywienie małoletnich ich matka deklaruje, że wydaje po 700,- zł miesięcznie, po około 100,- zł na kosmetyki. Nie potrafiła określić wydatków na ubrania dla dzieci.

/dowód: - zestawienie wydatków – k. 6-9

- koszty utrzymania – k. 12-30, 111-113

- dokumentacja medyczna – k. 34, 88, 93-94, 103

- zaświadczenie ze szkoły – k. 36-37, 114

- przesłuchanie W. R. (1) – k. 136v.-137v./

Sąd zważył co następuje :

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił w oparciu o dowody z przesłuchania stron, a także z dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy dołączonych przez strony jak tez dokumentów z akt sprawy (...).

Sąd uznał za wiarygodne dowody z akt sprawy (...) bowiem są to dokumenty urzędowe, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron postępowania.

Za wiarygodne Sąd uznał także dowody z dokumentów przedłożonych przez strony bowiem autentyczności tych dokumentów ani prawdziwości zawartych w nich informacji nie kwestionowała żadna ze stron.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania stron, bowiem w przeważającej części były one potwierdzone dowodami z dokumentów zaliczonych w poczet materiału dowodowego, w pozostałej części były logiczne i niekwestionowane przez stronę przeciwną.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje przy tym, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54). Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W sprawie nie ulegało wątpliwości, że małoletni M. R. (1) i Z. R. (1) nie mają majątku, który przynosiłby dochód przeznaczony na utrzymanie każdego z nich.

A zatem obowiązek utrzymania każdego z małoletnich powodów spoczywa w równej mierze na ich rodzicach, z uwzględnieniem ich możliwości zarobkowych.

Dotąd – od 2012 r. ojciec powodów W. R. (2) był zobowiązany do płacenia alimentów w kwocie 350,- zł na córkę i po 400,- zł na syna, w pozostałej części potrzeby powoda zaspokajała ich matka W. R. (1).

W ocenie Sądu nie ulegało w sprawie wątpliwości, że od tego czasu nastąpiła zmiana okoliczności, w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów bowiem mają odpowiednio (...) i (...)lat i poza nauką realizuje dodatkowo swoje zainteresowania, które generują koszty.

W ocenie Sądu potrzeby małoletnich powodów nie są obecnie zaspokojone bieżącymi alimentami ze strony ojca.

Obecnie M. R. (1) i Z. R. (1) zamieszkują wraz z matką, jej konkubentem i młodszym przyrodnim bratem B., w domu jednorodzinnym. Koszty utrzymania mieszkania to miesięcznie ok. 700,- - 800,- zł (podatek – ok. 20 zł, prąd, 250,- zł, woda – k. 150,- zł, Internet 50,- zł, wywóz śmieci – 40,- zł, ogrzewanie 150-200,- zł, nieustalona wartość opłaty za TV – orientacyjnie do 100,- zł) co wskazuje na udział każdego z pięciu domowników w kwocie ok. 150,- - 200,- zł w kosztach utrzymania domu.

Każde z dzieci korzysta z telefonu komórkowego z czym związany jest koszt ok. 30,- zł na każde z dzieci.

Każde z małoletnich dodatkowo korzysta z korepetycji, co pociąga za sobą koszty ok. 400,- zł miesięcznie M. i ok. 300,- zł Z..

M. R. (1) leczy się u endokrynologa, do którego chodzi na prywatne wizyty 4 w roku po 120,- zł za wizytę (rocznie 480,- zł, ok. 40,- zł miesięcznie). Okresowo korzysta też z prywatnej pomocy laryngologa (wizyta ok. 100,-zł).

Z. R. (1) nosi aparat ortodontyczny, co powoduje, że co trzy miesiące musi mieć konsultację o ortodonty, u którego jedna wizyta kosztuje 70,- zł. (rocznie 280,- zł, ok. 25,- zł miesięcznie). Dziewczynka nosi okulary, wymiana szkieł i oprawek to koszty ok. 400,- zł.

Małoletni powodowie chodzą do gimnazjum. Z. korzysta z książek darmowych (poza religią), dla M. matka musiała zakupić podręczniki za kwotę ok. 400,-zł, dodatkowo pojawiają się koszty przyborów szkolnych, potrzebnych akcesoriów, opłat (Ubezpieczenie, (...), wyjścia klasowe, bieżące potrzeby klasy) łącznie średnio 30,- -50 zł miesięcznie na każde z dzieci.

Matka małoletniej deklaruje, że na wyżywienia dla każdego z powodów przeznacza ok. 700,- zł miesięcznie, ok. 100,- zł na kosmetyki oraz nie potrafiła wskazać średnio miesięcznie, z zestawienia wynika że jest to kwota ok. 2500,- zł rocznie na każde z dzieci(ok. 200,- zł miesięcznie).

W ocenie Sądu te koszty są przeszacowane przez matkę małoletnich, bowiem gdyby wydawała 2000,- zł miesięcznie na samo wyżywienie i ubranie z kosmetykami małoletnich powodów (czyli cały swój dochód plus alimenty) to nie miałaby już żadnych środków ani na szkołę dla dzieci, ani na utrzymanie domu, ani swojego młodszego syna, ani w żadnym zakresie siebie (zakładając że świadczenie 500+ przeznaczone byłoby na korepetycje dla dzieci). Takie oszacowanie jest absolutnie nieracjonalne, tym bardziej, że w załączniku do pozwu koszty wyżywienia matka małoletnich oszacowała na kwotę 287,- zł miesięcznie. Zdaniem Sądu racjonalnie uzasadnić można wydatki po ok. 400,- zł miesięcznie na wyżywienie każdego z dzieci i po ok. 200,- zł miesięcznie na ubranie wraz z kosmetykami i środkami higieny osobistej oraz fryzjerem.

Z kolei M. należałoby przekonać do odpowiedzialności za bilet miesięczny, że zaoszczędzone pieniądze mógł przeznaczyć np. na wypad z kolegami.

Do kosztów utrzymania dzieci należy dodać koszty wypoczynku czy rozwoju intelektualnego dzieci (książki, gry, kino, teatr, wycieczka) oraz koszty rozrywki (wyjścia z kolegami).

W ocenie Sądu średnie zatem koszty utrzymania każdego z małoletnich powodów wynoszą ok. 1400,- - 1.500,-zł.

W ocenie Sądu postępowanie dowodowe wykazało, że możliwości zarobkowe każdego z rodziców małoletnich są podobne, lecz trochę większe po stronie pozwanego i dlatego ustalił, że każde z rodziców małoletnich powinno w zbliżonej kwocie uczestniczyć w kosztach utrzymania każdego z dzieci, przy czym udział ojca powinien być trochę wyższy (ze względu na wyższe dochody, oraz brak udziału w trosce o dzieci i opiece nad nimi).

Sąd nie pominął faktu, że matka dzieci otrzymuje na ich potrzeby świadczenie 500+.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie wychowawcze 500+ dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 500,- zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto, w ocenie Sądu fakt, że świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych oznacza także, że nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych). A zatem wypłacanego świadczenia wychowawczego rodzicowi, pod którego opieką pozostaje dziecko nie zalicza się jako dochodu tego rodzica, mającego wpływ na jego (tego rodzica) zakres świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka.

Wskazać przy tym trzeba, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem zdaniem Sądu oznacza to, że nie można przyjąć, że Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny pomija fakt otrzymywania przez dziecko 500,- zł na jego potrzeby, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone, a zatem gdyby finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 500+, nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas 500+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego).

Dlatego Sąd orzekając w sprawie wziął pod uwagę, że małoletni M. R. (1) i Z. R. (1) otrzymują kwotę 500,- zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich wychowywaniem, w tym opieką nad nimi i zaspokojeniem ich potrzeb życiowych, ale nie uwzględniał tej kwoty jako dochodu ich matki W. R. (1) podczas ustalania jej zakresu świadczenia alimentacyjnego na dzieci (ponieważ zgodnie z art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych, zaś w myśl art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego).

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, ze koszty mieszkania dzieci, ich wyżywienia, ubrania, leczenia i kształcenia w ramach podstawowego zakresu edukacji powinni ponosić rodzice dzieci, zaś dodatkowe potrzeby w zakresie dodatkowych korepetycji (w miejsce albo obok zajęć szkolnych wyrównawczych, lub jako rozszerzenie materiału szkolnego), kosztów rozrywki dzieci, spotkań z kolegami, kina wycieczek, książek zaspokoić może świadczenie 500+. Te potrzeby nie są potrzebami usprawiedliwionymi w świetle możliwości zarobkowych rodziców dzieci, które są na minimalnym poziomie. Owszem dziecko ma prawo pójść do kina czy pojechać na wycieczkę, ale jeśli rodziców ledwie stać na ich wyżywienie i ubranie (przy swoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, sposobie zatrudnienia) to nie można oczekiwać, że rodzic zrezygnuje z własnego wyżywienia czy leczenia, żeby dziecko poszło do kina czy na pizzę z kolegami.

Ojciec małoletnich powodów deklaruje dochód ok. (...) zł miesięcznie. Na jego stałe wydatki składa się suma ok. 750,- zł (wyżywienie i dom – 600,- zł, bilet i telefon – 150,- zł), z pewnością ponosi też koszty własnych ubrań czy kosmetyków. Wszystkie oszczędności przeznacza na inwestowanie w dom.

Dotąd płacił alimenty na dzieci w wysokości 750,- zł miesięcznie, sporadycznie z okazji urodzin robił dzieciom prezent za ok. 100,- zł. Poza tym bardzo rzadko spotykał się z dziećmi.

W ocenie Sądu w możliwościach zarobkowych pozwanego leży płacenie na rzecz dzieci alimentów w wysokości po 500,- zł na każde z nich, łącznie po 1000,- zł miesięcznie.

Matka dzieci osiąga niższy niż pozwany dochód (ok.(...) zł miesięcznie) a na jej utrzymaniu jest jeszcze jedno dziecko 4 –letni M. (który oczywiście ma ojca, który uczestniczy w kosztach jego utrzymania, ale nie zwalnia to z tych kosztów matki dziecka). W. R. (1) korzysta także z pomocy finansowej swojej siostry, ale to nie może zwalniać W. R. (2) od udziału w kosztach utrzymania jego dzieci (jeśli ciotka sfinansuje dzieciom wakacje, których nie miałyby przy zarobkach matki i ojca, to tylko dodatkowy plus dla dzieci, ale nie można tego traktować jako regularne źródło utrzymania dzieci).

Z tych samych powodów Sąd oddalił wnioski dowodowe zmierzające do ustalenia źródeł i wysokości dochodów J. K., konkubenta W. R. (1). J. K. nie ma bowiem obowiązku alimentacyjnego wobec M. i Z. R. (2). Oczywiście może zaspokajać ich potrzeby, ale te ponadusprawiedliwione, jeśli ma takie możliwości i chce to robić, jednak obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dzieci należy do ich rodziców. W. R. (1) nie wskazała, żeby J. K. był na jej utrzymaniu, dlatego w ocenie Sądu jego sytuacja materialna w sprawie nie miała znaczenia.

Mając na uwadze powyższe i biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów oraz możliwości zarobkowe osób zobowiązanych do alimentacji Sąd uwzględnił powództwo do kwoty po 500,- zł miesięcznie w odniesieniu do każdego z małoletnich powodów i do tej kwoty Sąd podwyższył alimenty należne każdemu z nich od ojca, poczynając od (...) marca 2016r. (daty złożenia pozwu).

W ocenie Sądu dzieci są w podobnym wieku i mają podobne usprawiedliwione potrzeby (z tym, że M. może potrzebować dodatkowych korepetycji a Z. dodatkowej sukienki), dlatego Sąd uznał, że alimenty na ich rzecz powinny być w równej wysokości.

Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 500,-zł , bowiem Sąd uznał, że pozwany ma możliwość pracowania i osiągania dochodów ale nie w takiej wysokości, która pozwalałby mu na płacenie alimentów w łącznej kwocie po 1.500,- zł miesięcznie, bowiem taka wysokość alimentów narażałoby go to na uszczerbek dla własnego utrzymania. Zdaniem Sądu płacenie alimentów w łącznej kwocie po 1000,- zł miesięcznie na oboje dzieci jest możliwe do uiszczania przez pozwanego bez szkody dla jego utrzymania. Oczywistym jest dla Sądu, że jest to poważne obciążenie dla budżetu domowego pozwanego, ale jest to naturalna konsekwencja posiadania dorastających, ale wciąż jeszcze uczących się, niesamodzielnych i małoletnich dzieci. Pozwany w żaden inny sposób nie uczestniczy w kosztach utrzymania swoich dzieci, nie spotyka się z nimi, nie zabiera ich na wakacje, nie kupuje im prezentów. Alimenty to jedyny jego udział w życiu dzieci.

Reasumując Sąd uznał, ze powództwo małoletnich M. i Z. rodzeństwa R. zasługuje na uwzględnienie w części do kwoty po 500,- zł miesięcznie poczynając od dnia (...).03.2016r. i dlatego w pozostałej części to powództwo oddalił.

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi od których zwolnieni byli małoletni powodowie, do kwoty uwzględnionego powództwa to jest kwoty 150,- zł i nakazał pobrać tę kwotę od pozwanego (zgodnie z art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Korzystając z dyspozycji art. 102 k.p.c., Sąd nie obciążał pozwanego kosztami procesu poniesionymi przez powodów, ani nie obciążał powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego, bowiem obie strony kosztywały z profesjonalnych pełnomocników z wyboru, których zaangażowanie w proces było na zbliżonym poziomie, zaś powództwo zasadne było tylko co do części.

O rygorze natychmiastowej wykonalności co do pkt. I wyroku orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Stępień
Data wytworzenia informacji: