Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 37/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-05-09

Sygn. akt III RC 37/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Piotr Kawecki

Protokolant stażysta Monika Smolarek

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa małoletniego H. K. (1) i M. K. działających przez matkę K. K. (1)

przeciwko T. K.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego T. K. na rzecz małoletnich powodów H. K. (1) i M. K., z kwot po 500 (pięćset) złotych miesięcznie ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie (...) do kwot po 700 (siedemset) złotych miesięcznie na małoletniego H. K. (1) i po 650 (sześćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie na małoletniego M. K., tj. do łącznej kwoty po 1350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletnich K. K. (1), poczynając od dnia 14.01.2016 r., do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami,

IV.  kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w. T.,

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 37/16

UZASADNIENIE

K. K. (1) działając w imieniu małoletnich H. K. (1) i M. K. w dniu 14 stycznia 2016r. wniosła pozew przeciwko T. K. domagając się podwyższenia alimentów na rzecz małoletniego H. K. (1) z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 1100 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 stycznia 2016r., zaś na rzecz małoletniego M. K. z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 900 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 stycznia 2016r.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że małoletni H. i M. bracia K. są synami K. K. (1) i T. K.. Wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie (...) zasądzono od T. K. na rzecz małoletnich powodów H. K. (1) i M. K. alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie, tj. alimenty w łącznej kwocie 1000 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia (...) tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności każdej z rat do rąk matki małoletnich powodów K. K. (1).

Uzasadniając pozew K. K. (1) wskazała, że małoletni powód H. K. (1) ma obecnie (...) lat i uczęszcza do (...) klasy gimnazjum. Powód w kwietniu 2016r. przystąpi do egzaminów gimnazjalnych, od których wyników zależy promocja do szkoły średniej. W związku z powyższym matka małoletniego zdecydowała się na dodatkowo płatne lekcje języka angielskiego – koszt to 200 zł miesięcznie. Z uwagi na zakończenie edukacji w gimnazjum i rozpoczęcie nauki w szkole średniej oraz bierzmowanie matka małoletniego będzie zobligowana do zakupu nowej odzieży w postaci garnituru, koszuli oraz butów. W związku z zakończeniem edukacji w gimnazjum, szkoła organizuje bal dla trzecioklasistów, którego koszt wyniesie ok. 400 zł. Koszty miesięcznego utrzymania powoda H. K. (1) wynoszą 1900 zł miesięcznie. Powód wchodzi w wiek nastoletni, bardzo szybko rośnie, co powoduje konieczność zakupu nowych ubrań i butów. Dodatkowo fakt wejścia w okres dojrzewania oraz duża aktywność fizyczna skutkują większymi wydatkami na żywność.

Małoletni powód M. K. ma obecnie (...) lat i uczęszcza do d. klasy szkoły podstawowej. W związku z dużą aktywnością fizyczną i zamiłowaniem do futbolu, matka małoletniego zdecydowała się na zapisanie powoda na zajęcia piłki nożnej, co generuje koszt w wysokości 250 zł miesięcznie, dodatkowo musiała zakupić mu specjalny strój sportowy, buty oraz bluzę, co łącznie wyniosło 370 zł. (...) na poziomie szkoły podstawowej wygenerowała dodatkowe koszty w postaci zakupu książek, przyborów szkolnych, plecaka, odzieży i obuwia. Małoletni M. K. przystąpi do Pierwszej Komunii Św., co spowoduje dodatkowe koszty w postaci zakupu alby, garnituru, pamiątki z kościoła oraz wyprawienia przyjęcia. Koszty miesięcznego utrzymania małoletniego powoda M. K. wynoszą 1700 zł miesięcznie.

Matka małoletnich powodów wskazała, ze pozwany T. K. pracuje w S. (...) w T., dodatkowo bierze czynny udział w pracach budowlanych – specjalizuje się w budowie domów na sprzedaż, z czego czerpie spore zyski. W ostatnim czasie sprzedał dom za kwotę (...) zł, czeka na sprzedaż domu w Z.. Jego możliwości zarobkowe umożliwiają mu zatem wykonanie obowiązku alimentacyjnego w wyższej wysokości. Od lutego 2013r. pozwany prócz płacenia alimentów w kwocie po 500 zł na każdego z małoletnich w żaden dodatkowy sposób nie przyczyniał się do utrzymania synów, ani nie ponosił trudów związanych z ich wychowaniem. Od czerwca 2015r. pozwany nie zabierał powodów na wskazane przez Sąd Okręgowy widzenia, w związku z czym nie ponosił dodatkowych kosztów ich utrzymania. Otrzymywane przez pozwanego świadczenie w postaci ulgi na dzieci nie zostało ani razu spożytkowane na potrzeby związane z utrzymaniem małoletnich powodów. Powyższe uzasadnia zdaniem matki małoletnich niniejsze powództwo.

W odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 4 maja 2016r. pozwany T. K. wniósł o oddalenie powództwa (k. 35-37). Pozwany wskazał, że strona powodowa nie wykazała materialnoprawnych podstaw powództwa, tj. zwiększenia się wydatków na małoletnich powodów od ostatniego ustalenia wysokości alimentów.

W uzasadnieniu podano, że usprawiedliwione potrzeby małoletnich są zdecydowanie mniejsze niż przedstawia to matka małoletnich. Pozwany zarzucił, ze wskazana przez matkę małoletnich cena korepetycji nie jest poparta żadnym dokumentem, umową czy rachunkiem, zaś ceny korepetycji z języka angielskiego na terenie T. bywają zdecydowanie niższe niż podane przez stronę powodową (k.39-43). W odniesieniu do balu trzecioklasistów pozwany wskazał, że koszt osobowy za tę uroczystość wynosi 60 zł, a więc jest zdecydowanie niższy niż wskazuje matka małoletnich, a dodatkowo jest to koszt jednorazowy, a nie okresowy, comiesięczny. Pozwany zakwestionował także koszt wyżywienia małoletnich powodów wskazując, że w odniesieniu do każdego z nich jest on zawyżony, a nie wykazano różnicy w wydatkach na ten cel pomiędzy 2013r., a chwilą obecną. Zakwestionowane zostały także wydatki matki powodów na książki i przybory szkolne – zdaniem pozwanego nie zostały one, podobnie jak wydatki na leki, witaminy i lekarzy –wykazane; małoletni powód M. K. otrzymał podręczniki bezpłatnie, małoletni H. K. (1) w dacie wydawania poprzedniego orzeczenia w zakresie alimentów był już uczniem szkoły podstawowej, więc koszt wyprawki szkolnej dla tego powoda był uwzględniany przez Sąd Okręgowy w. T.. Podobne zastrzeżenia podniósł pozwany wobec wydatków na odzież, obuwie, dojazdy do szkoły, wydatki na rozrywkę, środki pielęgnacji małoletnich, abonament na telefon komórkowy, udział w Akademii (...) – zdaniem pozwanego wysokość tych wydatków nie została wykazana, mogłaby być zdecydowanie niższa. T. K. zakwestionował również udział małoletnich w kosztach utrzymania domu określony na 200 zł na każdego z nich – wobec wspólnego zamieszkiwania w tym domu także obecnego partnera matki małoletnich wraz jego nastoletnia córką.

Pozwany zakwestionował także dane wskazane przez matkę małoletnich o nim samym. Wskazał, że nie prowadzi żadnych prac budowlanych z uwagi na dyskopatię kręgosłupa i przebytą z tego powodu operację, nie zajmuje się budową domów na sprzedaż. Pozwany przyznał, że sprzedał dom wybudowany za środki otrzymane tytułem podziału majątku z K. K. (1) na otrzymanej w wyniku tego podziału majątku działce. Za kwotę uzyskaną ze sprzedaży, tj. (...) zł pozwany zakupił nieruchomość położoną w Z., gdzie zamierza wybudować dom i zamieszkać docelowo. Po podziale majątku pozwany pozostał bez żadnego miejsca zamieszkania, matka małoletnich zatrzymała zaś duży i w pełni urządzony dom przy ul. (...). Pozwany zmuszony został do wynajmowania lokalu mieszkalnego o pow. 60 metrów kwadratowych, co generuje koszt 1000 zł miesięcznie oraz 1/3 opłat za media naliczone dla całej nieruchomości w kwocie 200 zł miesięcznie.

Pozwany wskazał, że zatrudniony jest w S. (...) w T. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony. Wynagrodzenie z uwzględnieniem premii, dodatku stażowego, nagrody rocznej, premii uznaniowej oraz 13 pensji i dodatku nocnego z 6 ostatnich miesięcy wynosi (...) zł netto, (...) zł brutto. Koszty miesięcznego utrzymania pozwanego przedstawiają się następująco: koszt wynajmu mieszkania – 1000 zł, opłaty za media – 200 zł, wyżywienie, dojazdy do pracy, utrzymanie samochodu – 300 zł, odzież, obuwie – 100 zł, środki czystości i pielęgnacji – 50 zł, lekarstwa, rehabilitacje po operacji kręgosłupa – 100 zł, telefon 50 zł - łącznie 1800 zł. Ponadto pozwany płaci alimenty na dzieci w wysokości 1000 zł miesięcznie, a niezależnie od alimentów opłaca dodatkowe atrakcje takie jak basen, kino, K. P., kręgielnie, jedzenie, zabawki, ubrania, sprzęt sportowy, gry – na co przeznacza kwoty 200-400 zł miesięcznie. Zapewnia też pobyty wakacyjne – wakacje letnie z oboma małoletnimi w 2014r. w J. – 2.500 zł, oraz ferie zimowe z synem H.. Pozwany zaprzeczył, by nie interesował się dziećmi, nie realizował kontaktów z nimi lub tych kontaktów unikał. To matka małoletnich powodów utrudniała pozwanemu kontakt z dziećmi, co zmusiło go do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na kolejnych terminach rozprawy oraz w kolejnych pismach procesowych strony podtrzymały swoje stanowiska.

W toku postępowania były składane propozycje ugodowe, jednakże ostatecznie do zawarcia ugody nie doszło.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni H. i M. bracia K. są synami K. K. (1) i T. K.. Wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie (...) zasądzono od T. K. na rzecz małoletnich powodów H. K. (1) i M. K. alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie, tj. alimenty w łącznej kwocie 1000 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia (...) tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności każdej z rat do rąk matki małoletnich powodów K. K. (1) oraz ustalono, że T. K. będzie miał kontakty z małoletnimi dziećmi w co drugi weekend od godziny 10.00 w soboty do godziny 18.00 w niedziele i że każdorazowo odbierze dzieci z ich miejsca zamieszkania i odwiezie do miejsca zamieszkania i spędzi z dziećmi jeden tydzień ferii zimowych i dwa tygodnie wakacji letnich w terminach ustalonych przez strony.

dowody: okoliczność bezsporne, a nadto dowód:

Wyrok Sądu Okręgowego w. T. w sprawie (...) – k. 11

K. K. (1) i T. K. mieszkali wówczas od około (...) lat w wybudowanym przez nich domu w T. przy ul. (...). Dom był budowany ze środków własnych oraz przy pomocy finansowej ich rodziców. Stałe opłaty miesięczne związane z domem wahały się w granicach 700-800 zł miesięcznie łącznie z prądem, wodą, gazem – ponosił je pozwany. T. K. zatrudniony był w S. (...) w T., zarabiał wówczas około(...)zł netto miesięcznie. Dodatkowo pozwany sprzedawał rośliny akwariowe uzyskując w ten sposób dochód około 100 zł miesięcznie. Wcześniej pozwany zarabiał dodatkowo w ten sposób, że budował domy i sprzedawał je, jednak w 2011r. miał operację kręgosłupa i od tego czasu nie mógł podejmować już żadnych prac fizycznych.

K. K. (1) przed urodzeniem młodszego syna pracowała w firmie (...) – zarabiała około (...) zł miesięcznie. Po urodzeniu syna M. pozostawała na urlopie macierzyńskim, a następnie wychowawczym, następnie otrzymywała przez pewien czas zasiłek dla bezrobotnych w wysokości około 600 zł; umową stron było wówczas, że K. K. (1) będzie zajmowała się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. W dacie wyroku rozwodowego K. K. (1) poszukiwała pracy. Strony były wówczas właścicielami niezabudowanej nieruchomości przy ul. (...), miały oszczędności w kwocie około (...)złotych po sprzedaży domu w Z. w maju 2012r. K. K. (1) finansowo pomagali także rodzice, od których otrzymała kwotę (...) zł.

Małoletni H. K. (1) miał wówczas (...) lat, był uczniem szkoły podstawowej, małoletni M. K. miał wówczas(...)lata i uczęszczał do przedszkola. Opłata za przedszkole wynosiła 200 zł miesięcznie, jednak gdy M. chorował była niższa, potrafiła wynosić i ok. 60 zł miesięcznie. Małoletni M. K. chodził w przedszkolu do logopedy i na zajęcia z rytmiki, których koszt wynosił 10 zł miesięcznie. H. K. (1) uczęszczał na lekcje języka angielskiego, których koszt wynosił 120 złotych miesięcznie, chodził także na basen. Obaj chłopcy byli alergikami – koszt leków alergicznych dla obu wynosił około 200 zł na miesiąc.

Dowody: zeznania K. K. (1) – odtworzenie zapisu rozprawy przed Sądem Okręgowym w. T. z dnia 26.02.2013r. w sprawie (...) od 00:15:34 do 00:29:47 – płyta z zapisem na k. 182 akt

Zeznania T. K., odtworzenie zapisu rozprawy przed Sądem Okręgowym w. T. z dnia 26.02.2013r. w sprawie (...) od 00:29:47 do 00:43:57– płyta z zapisem na k. 182 akt

Zeznania świadka D. M. – odtworzenie zapisu rozprawy przed Sądem Okręgowym w. T. z dnia 26.02.2013r. w sprawie (...) od 00:08:46 do 00:15:34– płyta z zapisem na k. 182 akt

Dokumentacja lekarska pozwanego – 47-49

Aktualnie małoletni H. K. (1) ma (...) lat, jest uczniem liceum ogólnokształcącego. Koszt zakupu książek do szkoły to kwota 550 zł, dodatkowo małoletni musi mieć dokupowane repetytoria. Matka małoletniego opłaca w szkole: składkę na komitet rodzicielski – (...) zł rocznie, ubezpieczenie – 30 zł rocznie, składki na wyjścia ze szkoły do kina czy teatru – 10-15 zł miesięcznie, koszty wycieczek (wycieczka do P. w maju 2016r. – 35 zł). Małoletni dojeżdża do szkoły, koszt zakupu biletu miesięcznego to kwota 49 zł miesięcznie. H. korzysta z korepetycji z języka angielskiego, średnio raz w tygodniu. Koszt jednych korepetycji to kwota 35 zł, korepetytor przyjeżdża do domu przy ul. (...). Matka małoletniego w wyborze korepetytora kierowała się doświadczeniem i dobrą opinią w środowisku tego nauczyciela. W tym roku planowane są wycieczki szkolne – koszt jednej z nich to kwota 600 zł, zaś wyjazdu w góry – 2.500 zł. K. K. (1) nie stać jest na opłacenie d. z opisanych wycieczek.

Bal trzecioklasistów w którym małoletni H. brał udział kosztował wraz z kwiatami dla nauczycieli 70 zł, matka powoda zobligowana była przy tym do zakupu garnituru, koszuli, butów za co zapłaciła łącznie 1100 zł.

Dowody: zaświadczenie o wycieczce – k. 84

zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

Paragon fiskalny – k. 93

Faktura Vat – k. 97

H. K. (1) jest alergikiem. Co trzy miesiące zakupywane są specjalne kosmetyki na alergię, ich koszt to 60 zł; koszt tabletek przeciwalergicznych to 12 zł miesięcznie. Wkrótce H. K. (1) będzie przyjmował szczepionki uczuleniowe. Wydatki z tym związane nie są jeszcze znane.

Dowody: dokumentacja lekarska – k. 79-81

zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

Z racji wrastania paznokcia stopy w boczny wał palca H. K. (1) leczy się prywatnie – z uwagi na długi okres oczekiwania w ramach NFZ - w gabinecie podologicznym (...). Koszt dotychczasowych wizyt w tym gabinecie to kwota 235 zł, ze względu na nawrotowy charakter schorzenia wymagane są regularne kontrole.

Dowód: zaświadczenie – k. 77

zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

H. K. (1) chodzi do kina, teatru. Koszt miesięczny tych rozrywek kulturalnych to około 200 zł miesięcznie. Miesięcznie otrzymuje 50 zł kieszonkowego. Małoletni ma telefon komórkowy, którego miesięczny abonament wynosi 33 zł. W związku ze zmianą szkoły został zakupiony dla H. K. (1) komputer przenośny. Jego koszt wraz z myszką i instalacją systemu operacyjnego to kwota (...). Dla H. zakupione zostały słuchawki – 59 zł, akcesoria rowerowe – 84 zł

Dowód: zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

umowa telefoniczna – k. 98-99

Faktura Vat – k. 112

Paragony fiskalne – k. 95, 115

W 2016 roku potrzebny był zakup nowego wyposażenia i mebli dla małoletniego H. – biurka, szafy i regału, komody, łóżka, telewizora. Łączny koszt tych zakupów wyniósł 6.646 zł.

Dowód: zamówienie i faktura Vat – k.113-114

paragon fiskalny – k. 96

zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

paragony fiskalne – k. 115

Miesięczne koszty utrzymania H. obejmują także m.in.: zakup żywności - 600 zł, zakup odzieży i obuwia, na którą małoletni z racji wieku zwraca większą już uwagę - 200 zł, udział w kosztach utrzymania mieszkania -120 zł, środki pielęgnacji -100 zł.

Dowody: zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

paragony fiskalne – k. 115, 90, 94

dokumenty dotyczące kosztów utrzymania domu – k. 13-20, 22,24

decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości– k. 21

Aktualnie małoletni M. K. ma(...) lat, jest uczniem(...)klasy Szkoły Podstawowej nr (...) w T.. Książki do szkoły otrzymał za darmo, niemniej od(...) klasy będą one już płatne. Do szkoły chodzi pieszo, z racji wieku potrzebuje jeszcze opiekuna, który odprowadza go do szkoły. Nie jest nim już matka, albowiem podjęła zatrudnienie; odprowadza go do szkoły obca osoba, która ma za to płacone. Dla M. trzeba było kupić wyprawkę do szkoły, zeszyty, plecak, strój na lekcje wf. Matka małoletniego opłaca w szkole: składkę na komitet rodzicielski – (...) zł rocznie, ubezpieczenie – 36 zł rocznie, składki na wyjścia ze szkoły do kina czy teatru – 20-25 zł miesięcznie, wycieczki, Wigilie klasowe. M. zapraszany jest na urodziny do kolegów, kupuje im prezenty za kwotę ok. 50 zł, średnio 4 razy do roku. Małoletni M. K. uczestniczył w dniach 18.07.2016r.- 29.07.2016r. w półkoloniach w klubie (...) – jego pobyt na nich kosztował 250 zł. W maju 2017r. planowana jest I Komunia M. K. - co wygeneruje dodatkowy koszt w postaci zakupu alby, garnituru, pamiątki z kościoła oraz wyprawienia przyjęcia. Matka małoletniego uiściła 200 zł tytułem zaliczki na zarezerwowanie lokalu. Małoletni M. K. w związku z dużą aktywnością sportową i zamiłowaniem do futbolu zapisany został na treningi piłkarskie – najpierw do Akademii (...), obecnie do Akademii (...). Miesięczne koszty uczestnictwa małoletniego w zajęciach piłkarskich, turniejach, opłaty za dojazdy na te zajęcia dwa razy w tygodniu i turnieje wynoszą około 250 zł. Dodatkowo matka małoletniego zmuszona jest kupować często – z racji szybkiego zużycia: dresy -100 zł, stroje na zmianę – 40 zł, getry -10 zł, buty na halę -80 zł oraz na boisko -60 zł

Miesięczne koszty utrzymania M. K. obejmują także m.in.: zakup żywności - 450 zł, zakup odzieży i obuwia, w tym odzieży sportowej i obuwia sportowego na które małoletni z racji wieku zwraca większą już uwagę - 300 zł, udział w kosztach utrzymania mieszkania -120 zł, środki pielęgnacji -100 zł, książki i przybory szkolne – 150 zł.

Dowody: karta kwalifikacyjna na półkolonie – k. 83

zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

umowy dotyczące treningów piłkarskich – k. 23, 91

opłaty za treningi piłkarskie – k. 110-111

Małoletni H. K. (1) i M. K. nie mają własnego majątku, z którego mogliby się samodzielnie utrzymać.

Pozwany, poza alimentami, nie przekazywał w okresie od wakacji 2015r. do (...) synom żadnych dodatkowych świadczeń czy kwot pieniężnych. Pomimo chęci i prób kontaktów pozwanego z synami w tym okresie, ustalone w wyroku rozwodowym kontakty z dziećmi były mu przez K. K. (1) utrudniane, nie mógł wyjechać z synami na wakacje 2015r. w góry. Wcześniej pozwany wyjechał raz z synami nad morze, sfinansował wyjazd H. w góry, z młodszym synem chodził na basen, do kina, do kinder parku. Obecnie pozwany ma już możliwość regularnych spotykań z małoletnimi powodami; zabiera ich na pizze, kupił odzież (spodnie i bluzę dla H. za ok. 150 zł), prezenty (klocki, albumy do zbierania kart, inne dla syna M. – łącznie za ok. 450 zł)

Dowody: zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

zeznania T. K. – k. 164-165v

postanowienie SR w. T. z dnia 20.09.2016r., sygn. akt (...)/(...) – k. 81 akt (...)

dokumentacja zdjęciowa – k. 124-128

W okresie od marca 2016r. do września 2016r. matka małoletnich K. K. (1) pracowała w ramach stażu w (...) w T., gdzie zajmowała się przyznawaniem świadczeń wychowawczych 500+ zarabiając brutto (...) zł, zaś (...) zł netto miesięcznie. Od września 2016r. pracuje w ramach umowy zlecenia również w (...) w T. z wynagrodzeniem godzinowym określonym na kwotę 12 zł. W październiku 2016r. wraz z dziećmi chorowała, otrzymała wynagrodzenie w kwocie (...) zł netto, w listopadzie zarobiła ok.(...)zł netto. K. K. (1) otrzymuje świadczenie wychowawcze na obu małoletnich powodów w kwocie po 500 zł miesięcznie oraz zasiłek rodzinny na obu synów w kwocie po 118 zł miesięcznie. Otrzymała też dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 na okres 1 miesiąca w wysokości po 100 zł na każdego z małoletnich powodów. Sytuacja mieszkaniowa K. K. (1) nie uległa większym zmianom. W dalszym ciągu matka powodów mieszka wraz z nimi w domu przy ul. (...), obecnie także ze swym partnerem R. K. i jego córką K. K. (4), którzy są w tym domu zameldowani od 14 kwietnia 2016r. K. K. (5) prowadzi ze swym partnerem wspólne gospodarstwo domowe, koszty związane z utrzymaniem domu, opłaty za media wynoszące łącznie miesięcznie około 600 zł obciążają w 1/5 części każdego z domowników. R. K. zarabia średnio (...) zł netto, jego córka otrzymuje rentę po zmarłej matce w kwocie 480 zł.

Dowody: decyzja o przyznaniu prawa do stypendium – k. 87

zeznania K. K. (1) – k. 162v-164

decyzja w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – k. 85

decyzja w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – k. 86

zaświadczenia o zameldowaniu – k. 88,89

dokumenty dotyczące kosztów utrzymania domu – k. 13-20, 22,24

decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości– k. 21

Aktualnie pozwany zatrudniony jest w S. (...) w T. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony. Wynagrodzenie z uwzględnieniem premii, dodatku stażowego, nagrody rocznej, premii uznaniowej oraz 13 pensji i dodatku nocnego z okresu październik 2015 – marzec 2016r. wynosiło (...) zł netto, (...) zł brutto. Pozwany otrzymuje także ekwiwalent za pranie munduru, paczki świąteczne dla dzieci, talony świąteczne w wysokości 450 zł, raz na dwa lata przysługuje mu zwrot tzw. „wczasów pod gruszą” w kwocie 400 zł. W ramach podziału majątku wspólnego po rozwodzie na wyłącznaą własność pozwanego przypadła niezabudowana nieruchomość położona w T. przy ul. (...) zapisana w księdze wieczystej (...) o wartości (...) zł, samochód osobowy marki A. (...) o wartości (...).000 zł oraz inne ruchomości mniejszej wartości, nadto K. K. (1) tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym stron spłaciła pozwanego kwotą (...) zł. Dodatkowo pozwany otrzymał kwotę (...) zł tytułem podziału zgromadzonych wraz z K. K. (1) oszczędności. K. K. (1) otrzymała na wyłączną własność nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w T. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w. T. prowadzi księgę wieczystą (...) o wartości (...)zł oraz ruchomości pomniejszej wartości. Nieruchomość położoną w T. przy ul. (...) dla której prowadzona była księga wieczysta (...) pozwany, po wybudowaniu na niej domu, sprzedał w dniu 12.10.2015r. za kwotę (...) zł. Wcześniej, w dniu 13.06.2014r. pozwany wraz ze swoją partnerką M. L. nabyli po połowie za łączna kwotę (...) zł niezabudowaną nieruchomość położoną w Z., dla której prowadzona jest księga wieczysta (...). Na tej nieruchomości pozwany z własnych środków, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przy (...) w T., za kwotę(...)zł wybudował dom, w którym od lipca 2016r. wraz z partnerką zamieszkał. Partnerka pozwanego nie partycypowała w kosztach budowy tego domu, wybudowanie go przez pozwanego było prezentem od niego dla niej. Po rozwodzie, nie mając gdzie mieszkać, pozwany zamieszkał nieodpłatnie u swoich rodziców przy ul. (...) w T.. W dniu 1 lipca 2015r. T. K. zawarł z rodzicami A. i H. K. (2) umowę najmu mieszkania, w którym mieszkał dotąd nieodpłatnie. Koszt wynajmu określony został na kwotę 1000 zł miesięcznie, dodatkowo pozwany opłacał kwotą 200 zł koszty związane z użytkowaniem tego domu i mediami. Pomimo możliwości zamieszkania w nowo wybudowanym, choć niewykończonym z zewnątrz domu, pozwany w dalszym ciągu wynajmuje od rodziców część ich domu i opłaca comiesięcznie czynsz i opłaty za zużyte w części na niego przypadającej media. Zamierza wypowiedzieć tę umowę łączącą go z rodzicami, niemniej dotąd nie zrobił tego uznając, iż stać go na dalszy wynajem. Partnerka pozwanego jest przedszkolanką, zarabia około (...) zł, ma na utrzymaniu syna. Pozwany jest właścicielem pojazdu marki A. (...) wartości(...) zł, ma oszczędności w kwocie około (...) zł. Oszczędności te zamierza przeznaczyć na zakup nowszego pojazdu za kwotę około(...)zł i wykończenie domu.

Koszty miesięcznego utrzymania pozwanego przedstawiają się następująco: koszt wynajmu mieszkania – 1000 zł, opłaty za media – 200 zł, wyżywienie, dojazdy do pracy, utrzymanie samochodu – 300 zł, odzież, obuwie – 100 zł, środki czystości i pielęgnacji – 50 zł, lekarstwa, rehabilitacje po operacji kręgosłupa – 100 zł, telefon 50 zł. Ponadto pozwany płaci alimenty na dzieci w wysokości 1000 zł miesięcznie, a niezależnie od alimentów opłaca dodatkowe atrakcje powodów takie jak basen, kino, K. P., kręgielnie, jedzenie, zabawki, ubrania, sprzęt sportowy. Koszty utrzymania domu w Z. wynoszą w zależności od sezonu od około 1000 złotych miesięcznie w miesiącach letnich do 1200 zł w okresach grzewczych, zimowych. Koszty utrzymania domu pozwany dzieli ze swoją partnerką na pół.

Dowody: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015 – k. 121-123

dokumentacja zdjęciowa – k. 124-128,

protokół ugody zawartej przed SR w. T. dnia 8.11.2013r. w sprawie (...) – k. 50-51

akt notarialny sporządzony przez not. Ł. C. za nr rep. (...) – k. 52-54

akt notarialny sporządzony przez not. A. W. za nr rep.(...) – k. 55-57

umowa najmu mieszkania – k. 58, zaświadczenie o zarobkach pozwanego – k. 59

rachunki dotyczące opłat za mieszkanie – k. 60-67,

potwierdzenie przelewu kwoty 185.000 – k. 109

zeznania pozwanego – k.164-165v

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych przez strony w niniejszej sprawie, jak i w trakcie sprawy (...) Sądu Okręgowego w. T., a nadto uzupełniająco w oparciu o zeznania stron.

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia, gdyż żadna ze stron skutecznie nie kwestionowała ich autentyczności, a ich wiarygodność nie budziła wątpliwości Sądu.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie zeznań stron w zakresie ich aktualnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, oraz możliwości zarobkowych i usprawiedliwionych potrzeb, przyznając im walor wiarygodności w tej części, w jakiej znalazły one potwierdzenie w złożonych przez strony dokumentach.

Na miano wiarygodnych nie zasługiwały zeznania pozwanego w tej ich części, która dotyczyła nieposiadania przez pozwanego możliwości majątkowych i zarobkowych pozwalających na płacenie alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie na małoletniego H. K. (1) i w kwocie po 650 zł na małoletniego M. K..

W pozostałym zakresie Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom stron, ponieważ były one spójne i logiczne oraz znalazły potwierdzenie w złożonych przez strony dokumentach.

Na mocy z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, zawarte w pozwie i w innych pismach procesowych którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym zgromadzonym w sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 128, 129, 133 § 1 oraz art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zatem oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku.

Oznacza to, że zobowiązany, który w niewielkim zakresie ponosi osobiste starania o wychowanie dziecka powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w postaci m.in.: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, materiałów naukowych oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego i normalnego funkcjonowania w zależności od wieku dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, bez względu na to, czy dziecko znajduje się w niedostatku. Rodzic powinien bowiem dzielić się z dzieckiem skromnymi, nawet najmniejszymi dochodami [por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99 oraz uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75].

Z kolei zakres możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego jest rozumiany w doktrynie i orzecznictwie szeroko. Zasadne bowiem i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. - jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie [tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975r. III CRN 48/75 Lex nr 7702].

W myśl art. 138 kro prawomocne orzeczenie w przedmiocie alimentów może zostać zmienione w razie istotnej zmiany stosunków, przez którą rozumieć należy zmianę przesłanek określających wysokość alimentów, tj. zmianę polegającą na zwiększeniu się lub zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zwiększeniu się lub obniżeniu się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Należy przy tym podkreślić, że warunkiem zmiany wysokości zasądzonych alimentów jest zmiana istotna – a nie jakakolwiek. [por. M. A., w: H. D. (red.), T. S. (red.), Komentarz do art.138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stan prawny na dzień: 2010.09.15]

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie nastąpiła zmiana stosunków o których mowa w art. 138 kro.

Przede wszystkim należy podnieść, że od ostatniego ustalenia alimentów na rzecz małoletnich powodów upłynęły ponad 4 lata i w okresie tym znacznie wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów. Sąd w tym miejscu podziela ugruntowany w judykaturze pogląd, że już sam upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku stwarza podstawę do podwyższenia alimentów [postanowienie SN z dnia 01.06.1965r, I CZ 135/64, niepublikowane zawarte w bazie danych LEX OMEGA nr (...)].

Już na wstępie podnieść należy, że nie ulega wątpliwości, iż miesięczny koszt utrzymania dzieci młodszych o 4 lata jest z pewnością mniejszy. Małoletni powodowie są w wieku dorastania, są aktywni sportowo, powszechnie wiadomo, że koszty utrzymania w zakresie wyżywienia małoletnich i ubioru przez tak długi okres zwiększyć musiały się zdecydowanie i to nie tylko wobec wzrostu cen, ale także wobec większego ich zapotrzebowania żywnościowego oraz wyrastania z odzieży i niszczenia jej. W tym zakresie wiarygodne pozostają wskazania strony powodowej pomimo nie dołączenia przez K. K. (1) dokumentów potwierdzających wydatki na te cele. Koszty związane z zaspokajaniem usprawiedliwionych potrzeb każdego z małoletnich uległy znacznym zmianom od chwili ostatniego orzekania o alimentach do chwili wytoczenia niniejszego powództwa i wyrokowania.

W ocenie Sądu, miesięczny koszt wydatków na małoletniego H. K. (1), obejmujących jego usprawiedliwione potrzeby, oscyluje na poziomie(...)zł, zaś małoletniego M. K. na poziomie (...) zł i jest zbliżony do kosztów utrzymania małoletnich wskazanych przez K. K. (1), nieznacznie tylko odbiegając od nich w przypadku małoletniego M. K..

Małoletni powodowie uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego i różne zajęcia sportowe kulturalne i integracyjne, choć z racji braku środków nie na wszystkie orgaznizowane nawet przez szkołę (wyjazd w góry H. K. (1)) ich stać. Niewątpliwie wciąż rozwijają się intelektualnie i fizycznie, a to powoduje wzrost wydatków na nich potrzebnych do zapewnienia im dalszego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Wykazywane przez K. K. (1) usprawiedliwione koszty utrzymania małoletnich dotyczą zasadniczo najbardziej podstawowych, elementarnych potrzeb, bez większego zbytku czy ekstrawagancji, a i tak nie wszystkich – nie obejmujących choćby leczenia okresowego infekcji, kosztownego leczenia stomatologicznego, choć jest oczywistym, że takie usprawiedliwione potrzeby występują, zwłaszcza u osób w wieku powodów.

Sytuacja materialna i majątkowa matki powodów K. K. (1) zmieniła się w okresie pomiędzy obiema sprawami alimentacyjnymi na jej korzyść w stopniu istotnym, choć z pewnością nie przesadnym. K. K. (1) jest obecnie zatrudniona, otrzymuje wynagrodzenie rzędu (...) złotych miesięcznie, którego wcześniej nie miała. Po podziale majątku wspólnego po rozwodzie pozwana otrzymała na wyłączną własność nieruchomość przy ulicy (...) i z racji zamieszkania w jej domu partnera i jego córki ponosi niższe koszty użytkowania domu zarówno w zakresie obciążającym małoletnich powodów, jak i ją samą. Nie jest to jednak różnica znacząca, ogranicza się do kwoty kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Sąd miał na względzie również fakt, iż w dacie pierwotnego orzeczenia o alimentach K. K. (1) ponosiła opłaty związane z pobytem małoletniego M. K. w przedszkolu, ponosiła podobne koszty związane z udzielaniem korepetycji H. K. (1), leczeniem małoletnich powodów i brał te okoliczności pod uwagę określając stopień zwiększenia się wydatków na synów od ostatniego ustalenia wysokości alimentów i stopień zmiany sytuacji majątkowej i zarobkowej K. K. (1).

Odnosząc się natomiast do sytuacji pozwanego T. K. wskazać należy, iż jego możliwości zarobkowe i majątkowe również wzrosły w stopniu porównywalnym do matki małoletnich powodów. W toku poprzedniej sprawy alimentacyjnej zarabiał około (...) zł netto (o czym sam zeznał podczas sprawy rozwodowej), natomiast obecnie, pracując w tym samym co i wówczas charakterze – otrzymując podobne składniki wynagrodzenia, zarabia obecnie zdecydowanie więcej - (...) zł netto miesięcznie. Sąd brał pod uwagę, iż obecnie jest to jedyne źródło dochodu pozwanego, niemniej utrata zarobku jaki miał dodatkowo podczas orzekania o wysokości alimentów przez Sąd Okręgowy (sprzedaż roślin akwariowych) wynosi raptem 100 zł i jest w zasadzie niewielka. Pozwany ma stałe, wysokie dochody, dodatkowo dysponuje znaczącymi oszczędnościami, które z pewnością pozwoliłyby mu na opłacanie zasądzonych alimentów, a które zamierza przeznaczyć na niekoniecznie pierwszoplanowe wydatki (zmiana pojazdu, wykończenie z zewnątrz domu). Fakt, że pozwany łoży na utrzymanie swojej partnerki nie będąc do tego prawnie zobowiązanym i finansuje dziesiątkami tysięcy złotych budowę domu także dla niej (na nieruchomości będącej jej współwłasnością), należy postrzegać jedynie w kategorii hojności, dobrowolności, dobrej woli i dużego zaangażowania w związek z tą osobą. Tym bardziej jednak fakt, że łoży on na utrzymanie partnerki życiowej, a nie własnych dzieci, obliguje Sąd do zobowiązania pozwanego do łożenia na powodów w wyższym zakresie. Sąd również uznał, iż część wydatków pozwanego związanych z jego własnym utrzymaniem jest nieuzasadniona. Dotyczy to głównie wydatków w kwocie około 1.200 zł miesięcznie przeznaczanych na wynajem części domu należącego do jego rodziców. O ile bowiem w okresie, gdy pozwany po rozwodzie nie miał gdzie mieszkać, wynajem tego lokalu był uzasadniony, o tyle ponoszenie kosztów tego w okresie od lipca 2016r., gdy pozwany zamieszkał w domu w Z. wydaje się całkowicie już niezasadne. Nie znajduje w tym zakresie usprawiedliwienia tłumaczenie pozwanego, iż wynajmował to mieszkanie dla możliwości kontaktów z małoletnimi synami, albowiem oczekiwaniem K. K. (1) było to, by nie odbywały się one w obecności partnerki pozwanego. Wyrok Sądu Okręgowego nie uzależniał możliwości kontaktu pozwanego z małoletnimi dziećmi od obecności lub nieobecności przy nich osób trzecich, zatem pozwany nie powinien mieć obaw co do możliwości kontaktów z dziećmi przy kimkolwiek. Pozwany wskazał, iż stać go jest obecnie zarówno na utrzymywanie domu w Z., jak i na wynajem mieszkania od rodziców, zatem najwyraźniej jego rzeczywista sytuacja finansowa jest różna od deklarowanej w trakcie procesu. Wszelkie wydatki pozwanego winny być planowane w taki sposób, aby nie pozbawiać osób uprawnionych do alimentacji należnych im środków utrzymania, zwłaszcza jeżeli zobowiązania nie zostały zaciągnięte przez pozwanego na zaspokojenie potrzeb alimentowanych. Alimenty względem dziecka niemogącego się samodzielnie utrzymać muszą bowiem zostać zaspokojone w pierwszej kolejności, przed wszelkimi nieuzasadnionymi wydatkami pozwanego.

Powyższe jednoznacznie przesądza fakt, że pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, by alimentować małoletnich H. i M. w kwotach odpowiednio po 700 zł i 650 zł miesięcznie.

Pozwany regularnie łoży na utrzymanie synów alimenty w dotychczas zasądzonej wysokości.

Sąd miał na uwadze także fakt, że pozwany musi również ponosić koszty własnego utrzymania oraz uczestniczyć w ponoszeniu kosztów zajmowanego wspólnie z partnerką domu, że obecnie realizuje ustalone kontakty z małoletnimi i przeznacza na ich potrzeby ustalone stanem faktycznym kwoty poza alimentami, przyczyniając się i w ten sposób do zaspokajania części usprawiedliwionych potrzeb każdego z małoletnich powodów.

Reasumując, w związku z tym, iż od zakończenia poprzedniego postępowania doszło do istotnej zmiany stosunków stanowiącej warunek zmiany wysokości alimentów, jednakże jedynie częściowej, więc powództwo o podwyższenie alimentów można było uwzględnić w części.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 138 kro w zw. z art.135 § 1 i 2 kro, Sąd uwzględnił powództwo w części i podwyższył rentę alimentacyjną od pozwanego T. K. na rzecz małol. powodów H. K. (1) i M. K. z kwot po 500 zł miesięcznie ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie (...) do kwot po 700 złotych miesięcznie na małoletniego H. K. (1) i po 650 złotych miesięcznie na małoletniego M. K., tj. do łącznej kwoty po 1350 zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletnich K. K. (1), poczynając od dnia 14.01.2016r. do dnia (...) każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, o czym orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku. Natomiast w pozostałej części powództwo oddalił, o czym orzeczono jak w punkcie II wyroku.

O kosztach procesu orzeczono ma mocy art. 100 kpc.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc, o czym orzeczono w punkcie V sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: