Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 1046/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-07-12

Sygn. akt III RC 1046/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Ewa Zawacka

Protokolant st. sekr. sądowy Alina Pokorska

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016r. (...)

sprawy z powództwa:

P. K.

przeciwko:

małol. A. K. działającemu przez matkę E. K.

o:

obniżenie alimentów

I.  obniża z dniem 01 lipca 2016 r. rentę alimentacyjną powoda P. K. względem małoletniego pozwanego A. K. z kwoty po (...) (dziewięćset) złotych miesięcznie, ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w dniu 30 stycznia 2014 r. w sprawie (...) do kwoty po 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie , płatnej do rąk matki małoletniego pozwanego E. K. do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego między stronami wzajemnie znosi;

IV.  przyznaje ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego (...) na rzecz adw. D. N. kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych podwyższona o podatek VAT obliczony według stawki 23 % tytułem wynagrodzenia za pomoc prawna udzieloną małoletniemu pozwanemu z urzędu;

V . wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

Sygn. akt III RC 1046/15

UZASADNIENIE

W dniu 03 listopada 2015r. P. K. wniósł pozew przeciwko małoletniemu A. K. działającemu przez matkę E. K. o obniżenie alimentów z kwoty po (...) zł miesięcznie orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 30 stycznia 2014r., sygn. akt (...), do kwoty po (...) zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu pozwu wskazał m.in., iż Sąd Rejonowy (...) zasądził na rzecz małoletniego A. K. alimenty w wysokości (...) zł miesięcznie. Jednakże po wydaniu wyroku doszło do istotnej zmiany stosunków polegających na pogorszeniu się sytuacji materialnej powoda i jego żony.

W dniu 08 maja 2015r. powodowi urodziło się dziecko – małoletni K. K. (1). Z tego względu istotnie wzrosły wydatki powoda, tym bardziej, że małoletni urodził się jako wcześniak. W tym samym czasie znacznie zmniejszyły się dochody żony powoda, która pozostaje na zasiłku macierzyńskim. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie będzie miała ona możliwości powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko w pełnym wymiarze, a jedynie na połowę etatu.

Powód podkreślił też, że od czasu wydania wyroku nie uległy zmianie potrzeby małoletniego pozwanego, który obecnie ma (...) lat i uczęszcza do (...) W okresie od wydania orzeczenia odnośnie alimentów, nie ulegała też zmianie sytuacja matki małoletniego, która nie podejmuje starań, aby znaleźć stałą pracę, podwyższyć swoje kompetencje, czy też rozpocząć działalność gospodarczą. Z informacji jakie posiada powód wynika, że matka dziecka zarejestrowana jest jako osoba bezrobotna, pracuje bez umowy o pracę i wraz z dwojgiem dzieci, tj. R. i małoletnim A. korzysta z części domu jednorodzinnego należącego do jej rodziców. Najstarsza córka P. wyprowadziła się do W..

Powód zaznaczył też, że matka małoletniego otrzymuje zasiłek rodzinny z racji pracy wykonywanej przez powoda na terenie (...) w kwocie (...) euro na kwartał. Małoletni pozwany nie choruje na przewlekle, nie wymaga specjalnej diety, nie uczęszcza również na żadne odpłatne zajęcia dodatkowe.

Zdaniem powoda nie bez wpływu na aktualną sytuację stron jest postępowanie matki małoletniego pozwanego, która zdaniem powoda, nie czyni należytych starań, aby zapewnić małoletniemu właściwy standard utrzymania. Od wielu lat, mimo takich możliwości, unika ona zatrudnienia na etat. Już w 2009r. powód zaproponował jej pomoc w znalezieniu pracy w (...), ale odmówiła mimo, że mogła być to praca sezonowa, na czas pobytu małoletniego u ojca. Powód wskazał też, że koszty utrzymania małoletniego wraz z kosztami utrzymania mieszkania przypadającymi na małoletniego, nie przekraczają kwoty łącznej (...) zł. Zdaniem powoda, jego obowiązek dotyczący płatności renty alimentacyjnej winien być ograniczony do kwoty (...) zł miesięcznie, która to kwota jest adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego, jak i możliwości zarobkowych i majątkowych powoda. Utrzymanie dotychczasowej kwoty renty alimentacyjnej na poziomie (...) zł stanowiłoby nadmierne obciążenie powoda i odbywałoby się kosztem jego rodziny, prowadząc w konsekwencji do niedostatku. Jest to tym bardziej uzasadnione, że powód poza alimentami, w dużym stopniu, partycypuje w opiece nad małoletnim w czasie kontaktów z synem oraz przekazuje na jego rzecz istotną pomoc rzeczową. Stara się również, w ramach swoich możliwości przekazywać okolicznościowo niewielkie kwoty pieniężne z okazji m.in. urodzin małoletniego, świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka.

W odpowiedzi na pozew, E. K. – matka małoletniego pozwanego A. K. wniosła o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu wskazała m.in., że jest ona osobą bezrobotną, samotnie wychowującą małoletniego pozwanego. Jej sytuacja nie ulegała poprawie, wręcz przeciwnie, znacznie się pogorszyła. Mimo usilnych starań, nie może znaleźć pracy, którą mogłaby wykonywać i jednocześnie opiekować się chorą matką. Mieszka w domu jednorodzinnym należącym do rodziców, gdzie wraz z synem zajmuje dwa pokoje, kuchnię i łazienkę bez wanny czy prysznica. Jej matka choruje od kilku lat, a na początku 2015r. jej stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Ojciec E. K. ma (...) lat i nie jest w stanie opiekować się swoją żoną, bo sam wymaga opieki. Rodzice mają niskie emerytury i nie stać ich na opiekunkę. E. K. podkreśliła też, że również i ona choruje w związku z tym musi brać leki. Wskazała też, że od 2014r. ma stały debet na koncie, który jest spowodowany m.in. zakupem materiałów niezbędnych do remontu mieszkania. Wskazała również, że wzrosły potrzeby syna A., gdyż wraz z wiekiem, ma on większe zapotrzebowanie na jedzenie, ubiór oraz kosmetyki. Jest w okresie dojrzewania. Syn R. ma (...) lata, studiuje i pracuje, aby mógł pomagać matce finansowo. E. K. podkreśliła też, że powód w złożonym pozwie nie ujawnia wszystkich dochodów. Powód wynajmuje duże mieszkanie w (...), posiada też mieszkanie w G. z komfortowym wyposażeniem.

Podczas rozprawy w dniu 11 marca 2016r. pełnomocnik powoda poparł powództwo. Natomiast pełnomocnik strony pozwanej wniósł o oddalenie powództwa.

Podczas kolejnych rozpraw strony podtrzymywały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił, co następuje

Małoletni pozwany A. K., urodzony dnia (...), jest synem E. K. oraz P. K..

/ okoliczność bezsporna/

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy (...) podwyższył rentę alimentacyjną od P. K. na rzecz małoletniego A. K. z kwoty po 700 zł miesięcznie, ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia 13 października 2006r. w sprawie (...) do kwoty po (...) zł miesięcznie, płatnej do rąk matki dziecka - E. K., poczynając od dnia 19 marca 2013r. do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat, niezależnie od zasiłku rodzinnego, do pobierania którego uprawniona była matka dziecka.

/dowód: wyrok Sądu Rejonowego z dnia 30 stycznia 2014r. k. 230-230v akt (...)

(...)Sądu Rejonowego (...)/

Wówczas małoletni A. K. miał (...) lat, uczęszczał do (...)klasy szkoły podstawowej. Nie cierpiał na przewlekłe choroby, choć często się przeziębiał. Pozwany miał stwierdzoną wadę zgryzu, jednak już nie chodził do ortodonty, u którego leczył się wcześniej.

Dziecko miało wiele zainteresowań: m.in. należało do harcerstwa oraz brało udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, m.in. w zajęciach kółka matematycznego, tenisa stołowego (w szkole), piłki nożnej, kółka domina, zajęciach muzycznych. Koszt udziału w olimpiadach matematycznych wynosił 20 zł, Kangurek matematyczny - 8 zł. Matka planowała zapisać go także na tenis ziemny oraz na lekcje języka angielskiego i basen. Dziecko nie korzystało z korepetycji. W lutym 2013 r. matka kupiła dla syna rolki.

/dowód: zeznania matki małoletniego k. 227-227 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

rachunek za usługi stomatologiczne k. 46 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

faktura za zakup rolek k. 47 akt (...) Sądu Rejonowego (...),

Matka małoletniego pozwanego miała wówczas (...) lata. W tym czasie ukończyła kurs dla (...). E. K. chorowała na liszaj twardzinowy i zanikowy, nadto leczyła się ginekologicznie. Dotąd nigdy nie pracowała i w tym czasie też nie miała stałego zatrudnienia. Poszukiwała pracy na własną rękę. Czasami pracowała dorywczo i jej miesięczny dochód wynosił wówczas ok. (...)zł. Ojciec małoletniego proponował jej pracę w (...), jednak odmówiła.

Z uwagi na zatrudnienie P. K. na terytorium (...), matka małoletniego A. od (...) lat otrzymywała od instytucji holenderskich zasiłek rodzinny dla syna w kwocie ok. (...) euro miesięcznie (tj. kwartalnie ok. (...) euro). W październiku 2013 r. rzeczone świadczenie wynosiło (...) Euro. Łącznie za okres od trzeciego kwartału 2011 r. do pierwszego kwartału 2013 r. matce dziecka wypłacono (...) zł. Przedmiotowy zasiłek matka dziecka uzyskała na skutek starań P. K..

W tym czasie E. K. wraz z małoletnim synem A. oraz swoim starszym synem R. F. mieszkała na pierwszym piętrze domu rodziców. Starszy syn E. K. studiował. Czasem przyjeżdżała do dziadków także starsza córka E. P. F., która studiowała i mieszkała w W..

Opłaty z tytułu utrzymania domu rozkładały się w sumie na 5 osób. W roku 2013 r. łączne roczne opłaty lokalowe obejmowały: prąd - (...)zł, gaz - (...)zł, węgiel 5 ton – ok. (...)zł, kanalizację -(...) zł, mpo (...)zł, drewno na opał - 250 zł, co dawało łączną sumę (...) zł. R. F. dokładał się do ww. opłat oraz do kosztów zakupu żywności średnio w kwocie po 350 zł miesięcznie. Nadto, E. K. ponosiła roczny koszt Internetu w kwocie 588 zł, zaś dziadkowie ponosili koszt opłaty telefonu. Łączny miesięczny udział E. K. oraz jej małoletniego syna w ww. kosztach wynosił ok. 300 zł i taką sumę przekazywała ona co miesiąc swoim rodzicom.

Jej pozostałe miesięczne wydatki stanowiły koszt zakupu wyżywienia, środków czystości i higieny oraz zakupu leków ginekologicznych i wizyt u ginekologa (50 - 100 zł).

Dziadkowie pomagali finansowo matce małoletniego – dawali jej pieniądze lub zwalniali z poszczególnych opłat. Matka małoletniego oddawała im je w ratach. R. F. i małoletni A. raz jedli posiłki u matki, raz u dziadków.

E. K. nie miała żadnego wartościowego majątku.

/dowód: dokumenty znajdujące się w aktach (...) Sądu

Rejonowego w T.: maile matki pozwanego w sprawie ofert pracy k. 14-44 akt ,

zaświadczenie lekarskie k. 45 , faktury za internet, gaz, prąd, mpo, wodę, węgiel k. 48,49-56,57-61,62,63,64,65 formularz o zasiłek holenderski k. 124-132, 215-220 zeznania matki pozwanego k. 227-227 v.

W tym okresie E. K. nie była zarejestrowana w Urzędzie Pracy dla Miasta T. jako osoba bezrobotna. Kontaktowała się z pośrednikami pracy i otrzymała ofertę pracy w charakterze (...) w firmie (...) sp.z o.o., której nie podjęła. Była zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku w okresie od 09 stycznia 2012 r. do (...) sierpnia 2013 r. Powiatowy Urzędu Pracy dla Miasta T. w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem 18 listopada 2013r. dysponował 21 ofertami pracy dla (...) oraz 256 ofertami dla kobiet bez zawodu. Proponowane wynagrodzenie wynosiło od (...)zł brutto.

/dowód: Pismo PUP w T. k. 196 akt(...) Sądu Rejonowego (...)/

P. K. miał (...) lata. Pracował na terenie (...). W tym czasie zarabiał (...) euro netto miesięcznie (tj. ok. (...) zł netto miesięcznie). Nie otrzymywał jednak dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Co 5 tygodni przyjeżdżał do Polski.

P. K. miał problemy z błędnikiem oraz leczył się na nadciśnienie.

W 2008 r. zawarł on nowy związek małżeński, jego żona była zatrudniona w tej samej firmie, jednak mieszkała i pracowała w Polsce. Nierzadko była jednak delegowana do pracy do (...) i mieszkała wówczas z mężem, zarabiała ok. (...) zł.

Miesięczne koszty powoda obejmowały m.in. wydatki na: opłaty za 60-metrowe mieszkanie w (...) (w tym czynsz) – ok. (...) euro, zakup leków na nadciśnienie - 50 zł oraz zakup lekarstw dla ojca - 200 zł. Nadto, P. K. spłacał kredyt zaciągnięty wspólnie z żoną w kwocie (...) zł na (...) lat na zakup mieszkania w G. o pow. 47 m ( 2) – miesięczna rata wynosiła (...) zł oraz opłacał koszty utrzymania tegoż lokalu, tj. czynsz - 400 zł, prąd - 150 zł, gaz - 20-30 zł. Do całkowitej spłaty kredytu pozostawało jeszcze (...) zł. Nadto, z uwagi na swoje problemy zdrowotne powód ponosił także koszty prywatnego leczenia - w 2012 r. wydatkował kwotę (...) zł, zaś w 2013 r. – (...) zł. Po odjęciu wszystkich kosztów P. K. zostawała kwota ok. 1.(...) (...) zł miesięcznie.

Poza lokalem w G., P. K. był właścicielem samochodu V. (...) rok produkcji 2006. Przedmiotowe mieszkanie zajmowała w tym czasie jego żona.

P. K., poza alimentami, łożył dodatkowo na utrzymanie syna A.. Finansował synowi wyjazdy wakacyjne. Otrzymywał na ten cel od pracodawcy w (...) ok. (...) euro. Syn spędzał u niego 1 miesiąc wakacji, P. K. wówczas w całości go utrzymywał, kupował mu odzież i niezależnie od tego płacił alimenty. Zabierał wówczas dziecko na zagraniczne wycieczki (m.in. do (...), (...), (...)). Koszty dojazdów w celu realizowania kontaktów z dzieckiem w Polsce wynosiły ok. (...) zł. Podczas spotkań P. K. z dzieckiem w Polsce, przebywali oni albo w jego mieszkaniu w G., albo w mieszkaniu dziadka w S.. P. K. przekazywał także synowi prezenty na urodziny i święta (m.in. sprzęt sportowy, odzież, obuwie) i dodatkowe pieniądze w kwocie (...) zł miesięcznie. Wówczas na ostatnie urodziny podarował synowi płytę (...). Dołożył też do zakupu do aparatu ortodontycznego kwotę ponad (...) zł oraz do zakupu łyżew- kwotę (...) zł. Dał też synowi rower. Nadto, wyraził także gotowość ponoszenia wydatków związanych z uczestnictwem małoletniego w zajęciach szkolnych.

/dowód: akta (...) Sądu Rejonowego (...): zeznania P. K. k. 198-198 v. akt protokół regulujący kontakty pozwanego z synem k. 101-102, zaświadczenie o zarobkach ze specyfikacją i tłumaczeniem k. 117-123,207-214 umowa najmu lokalu w (...) wraz z tłumaczeniem k. 134-136, 221-222 wyciąg z harmonogramu spłat kredytu k. 137-137v faktury za prąd, gaz k.138, 140-144 zaświadczenie o wysokości opłat za mieszkanie w G. k. 139-139v dowód opłaty za gaz k. 145-146 faktury za leczenie k. 147-148 zaświadczenie lekarskie k. 149 rachunki za leki k. 150-152 zaświadczenie lekarskie – ortodoncja powoda k. 153

przelew za łyżwy k. 154 przelewy powoda na rzecz matki pozwanego k. 155-156, 159-166 fotografie z wyjazdów pozwanego z synem k. 157-158, 167-173

Obecnie małoletni A. K. ma (...) lat i jest uczniem (...) Matka pozwanego wskazuje, że na żywność dla syna wydaje ok. (...) zł, na środki higieniczne i czystości – 169,40 zł, na odzież – 182 zł, na przybory szkolne – 109 zł, na leki i witaminy – (...) zł, inne wydatki - 167 zł.

Małoletni chodzi na grę w tenisa. Za lekcje tenisa matka dziecka nie ponosi opłat. Małoletni jest uzdolniony muzycznie. Matka chciałaby aby chodził na naukę gry na pianinie. Lekcja gry na pianinie to koszt 100 zł. Małoletni nie dostał się do Szkoły muzycznej.

/dowód: przesłuchanie matki małoletniego pozwanego – E. K. k. 111-

11v akt,

zestawienie wydatków k. 73- 81 akt,

faktury dot. zakupu leków dla małoletniego i E. K. k. 82-86 akt,

faktura dot. zakupu odzieży dla małoletniego k. 87 akt/

Matka dziecka – E. K. ma(...)lat. Ukończyła kurs w zawodzie (...) Nie pracuje. Nie ma swojego dochodu. Nieraz podejmuje prace dorywcze np. mycie okien.

Na konto E. K. raz na kwartał wpływa kwota (...) euro, tj. ok.(...) zł (w zależności od kursu euro) tytułem zasiłku rodzinnego na dziecko.

Nadal wraz z dziećmi, tj. synami R. i A. mieszka ona w domu swoich rodziców. Prowadzi osobne gospodarstwo domowe. Swoim rodzicom nie daje żadnych pieniędzy za to, że u nich mieszka, natomiast partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania.

Opłaty mieszkaniowe kształtują się następująco:

- energia elektryczna - (...)(za okres od stycznia do 07 sierpnia 2015r.).

Opłata miesięczna za energię elektryczną wynosi około(...) zł (85 zł opłacają rodzice i 85

zł płaci E. K.).

- odprowadzenie ścieków - (...) zł (za okres od 21 października do 31 grudnia 2015r.).

Opłata miesięczna wynosi (...) zł (55,(...) płacą rodzice, i 55,(...) zł płaci E.

K.),

- odpady komunalne – 84 zł (za okres od 30 listopada do 31 grudnia 2015r.).

Za odpady komunalne opłata miesięczna wynosi 84 zł (42 zł płacą rodzice E.

K. i 42 zł płaci E. K.),

- gaz – 319, 57 zł za okres od 10 września do 10 listopada 2015r. ,

- gaz - 319,57 za okres od 10 listopada 2015r. do 10 stycznia 2016r.

Miesięczna opłata za gaz wynosi 159,(...) zł (79,89 zł płacą rodzice i 79,89 zł płaci E.

K.),

- węgiel (4 tony) – 2720 zł za cały rok. Węgiel miesięcznie kosztuje 226,67 zł (113,34 zł

płacą rodzice i 79,89 zł płaci E. K.). Nadto E. K. płaci dodatkowo

za tonę węgla – 170 zł miesięcznie.

Razem rodzice płacą miesięcznie 750,95 zł. E. K. – 375, 47 zł plus dodatkowa tona węgla na rok - 680 zł. Łącznie 432,(...) zł.

E. K. nadal choruje ginekologicznie - ma przewlekłą chorobę (...), ma też niedoczynność tarczycy i w związku z tym wymaga stałego leczenia. Przyjmuje leki, na które wydaje ok. 198 zł na dwa miesiące.

E. K. opiekuje się swoją matką, która jest trwale niezdolna do samodzielnej egzystencji od 1 lipca 2015r. Matka pozwanego nie ubiegała się o zasiłek pielęgnacyjny.

E. K. w 2014r. przeprowadziła remont mieszkania. Razem wydatki na remont wynosiły (...) zł.

/dowód: przesłuchanie matki małoletniego - E. K. k. 111-111v akt,

wyciągi z konta dot. alimentów i zasiłku k. 43- 47, 116-119 akt,

decyzja Prezydenta Miasta T. z dnia 03 lutego 2014r. k. 48 akt,

orzeczenie lekarza orzecznika dot. I. K. – matki E.

K. k. 49 akt,

zaświadczenie lekarskie dot. E. K. z 17 grudnia 2015r. k. 50 akt,

zestawienie kosztów remontu k. 51 akt,

faktury dot. remontu k. 52 -60 akt,

zestawienie opłat mieszkaniowych k. 61-63 akt,

faktury za energię elektryczna z potwierdzeniem zapłaty k. 64-68 akt,

faktura dot. wodociągów z potwierdzeniem zapłaty k. 69-70 akt,

faktury za gaz k. 70 „a” – 71 akt,

faktura za węgiel k. 72 akt,

faktury dot. zakupu leków dla małoletniego i E. K. k. 82-86 akt,

dokumentacja medyczna dot. I. K. – matki E. K.

k. 130-136 akt/

P. K. ma obecnie (...) lat, Z zawodu jest (...) Mieszka w (...). Do (...) wyjechał w 2004r. Tam pracuje jako(...) Zarabia(...) euro miesięcznie. Jego wynagrodzenie zostało podwyższone ze względu na inflację. Poza tym wynagrodzeniem nie ma innych źródeł dochodu. Pozostaje w związku małżeńskim.

W dniu 08 maja 2015r. powodowi urodziło się dziecko – małoletni K. K. (1). Małoletni urodził się jako wcześniak. Żona otrzymuje zasiłek macierzyński, który wynosi (...) zł. Jest wypłacany w Polsce przez ZUS. Gdy pracowała jej wynagrodzenie wynosiło (...) zł miesięcznie. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie będzie miała ona możliwości powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko w pełnym wymiarze, a jedynie na połowę etatu. Żona mieszka trochę w Polsce, trochę w (...).

Małoletni K. jest leczony w Polsce, w Polsce ma robione szczepienia, dlatego dziecko często przyjeżdża do Polski na rehabilitację (raz w miesiącu). Małoletni K. ma rok i dwa miesiące.

W 2007 r. powód i jego żona kupili mieszkanie w G.. Na kupno mieszkania wzięli kredyt mieszkaniowy. Teraz powód razem z żoną spłacają ten kredyt. Rata wynosi (...) zł. Czynsz za mieszkanie w G. wynosi (...)zł.

Powód w (...) mieszka w wynajętym mieszkaniu. Mieszkanie ma salon i 2 sypialnie. Wszystkie opłaty z utrzymaniem mieszkania wynoszą (...)euro. Powód nie wynajmuje mieszkania w G.. Kiedyś wynajął i mieszkanie zdewastowano. W tym mieszkaniu powód przebywa razem z synem A. podczas ich spotkań w Polsce. Powód nadal posiada samochód marki V. (...), rocznik (...). Samochód jest obecnie zepsuty. Zepsuł się silnik. Samochód stoi na parkingu w G..

Powód kupuje synowi A. prezenty z okazji świąt, urodzin. Wcześniej dawał pieniądze. Teraz nie daje pieniędzy, bo obawia się, że te pieniądze będą przeznaczone na inne cele. Powód kupił synowi A. węża, bo A. bardzo chciał mieć węża. Powód za ok. 30 zł kupił wyposażenie do akwarium. Natomiast akwarium kupił sobie sam A. za pieniądze, które dostał w prezencie od rodziny ojca.

Na ostatnie święta Bożego Narodzenia powód wysłał dla A. paczkę ze słodyczami, potem wysłał też paczkę petard.

Małoletni A. spędza z ojcem miesiąc wakacji. W tym czasie jest u niego w (...). Co rok jeździ z ojcem na zagraniczne wycieczki. W tym czasie ojciec płaci na niego alimenty jego matce, które powinny być przeznaczone na wyprawkę dla syna.

Powód ocenia, że koszt utrzymania syna A. w (...) wynosi go (...)euro. Jest to kwota wyżywienia i zakupu odzieży. Koszt przejazdu z (...) do Polski to ok. (...) zł. Powód przyjeżdża średnio do syna co 6 tygodni, bo wtedy ma urlop.

Powód choruje na nadciśnienie. Na leki wydaje 50 zł miesięcznie. Nadto musi kupić też leki na płuca, za które płaci ok. 50 zł miesięcznie. Na utrzymanie młodszego syna, tj. małoletniego K. wydaje ok. (...) zł. Na syna K. został mu przyznany zasiłek rodzinny w (...). Zasiłek wynosi (...)euro na kwartał.

/okoliczność bezsporna, a ponadto

dowód: przesłuchanie powoda – P. K. k. 101 akt

faktury dot. leczenia i zakupu leków dla powoda k. 104-108 akt

potwierdzenie nadania paczki dla syna A. k. 109-110 akt/

Do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta T. w okresie od 2014r. do 30 maja 2016r. wpłynęło 90 ofert pracy na stanowisko kosmetyczka, 286 ofert pracy na stanowisko sprzątaczka oraz (...) ofert dla osób bez kwalifikacji zawodowych.

Na dzień 30 maja 2016r. PUP dysponował 2 ofertami pracy na stanowisko kosmetyczka z doświadczeniem, 3 ofertami pracy na stanowisko pakowacz oraz 8 ofertami pracy na stanowisku sprzątaczka. PUP proponował E. K. następujące oferty pracy:

w 2014r. - opiekunka domowa, sprzątaczka (3 oferty pracy), pokojowa,

w 2015r. - pakowacz (2 oferty pracy), sprzątaczka (3 oferty pracy),

w 2016r.- sprzątaczka, pokojowa.

E. K. jest zarejestrowana w PUP dla Miasta T. od 03 lutego 2014r. i do 30 maja 2016r. nie podjęła żadnej pracy.

/dowód: pismo PUP z dnia 30 maja 2016r. – k. 120 akt/

Sąd zważył, co następuje

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, przesłuchanie powoda P. K. oraz częściowe przesłuchanie matki małoletniego pozwanego – E. K., a także na podstawie akt (...) Sądu Rejonowego (...) o podwyższenie alimentów.

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

Sąd przesłuchał matkę pozwanego jedynie częściowo, albowiem w trakcie przesłuchania wyszła z sali rozpraw.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez powoda oraz złożone przez matkę pozwanego należało uznać co do zasady za wiarygodne. Większość okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy przez nich przytaczanych było bowiem bezspornych i potwierdzonych dokumentami. Sąd miał jednak na uwadze, że strony starały się w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. własne możliwości majątkowe i zarobkowe oraz wydatki, oceniając je w sposób subiektywny.

Powód P. K. wniósł o obniżenie alimentów uiszczanych na rzecz małoletniego pozwanego A. K. z kwoty po (...) zł miesięcznie do kwoty po (...) zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew, E. K. działająca w imieniu małoletniego pozwanego A. K. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Przedmiotowe powództwa o obniżenie alimentów posiada podstawę prawną w art. 138 kro.

W świetle art. 138 kro podstawą zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych jest zmiana stosunków. Zmianie może ulec zakres potrzeb uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego, tym samym zmianie może ulegać wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu [por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54].

Obniżenie alimentów następuje wówczas, gdy zmniejszeniu uległy potrzeby uprawnionego albo obniżyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice, w zależności od swych możliwości, są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Ma to wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego są brane pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zatem oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku, a następnie – w świetle możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania.

Przy zasądzaniu alimentów w styczniu 2014r. małoletni A. miał (...)lat i uczęszczał do (...)klasy szkoły podstawowej. Często się przeziębiał, lecz ogólnie był zdrowy. Miał stwierdzoną wadę zgryzu, jednak już nie chodził do ortodonty. U ortodonty dziecko leczyło się wcześniej, cena miesięcznej wizyty ortodontycznej wynosiła 50 zł. Dziecko miało wiele zainteresowań. Należało do harcerstwa oraz brało udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, m.in. w zajęciach kółka matematycznego, tenisa stołowego (w szkole), piłki nożnej, kółka domina, zajęciach muzycznych. Koszt udziału w olimpiadach matematycznych wynosił 20 zł, Kangurek matematyczny - 8 zł. Matka planowała zapisać go także na tenis ziemny oraz na lekcje języka angielskiego i basen. Dziecko nie korzystało z korepetycji.

Małoletni musiał również partycypować w kosztach mieszkania, w którym zamieszkiwał razem z matką, bratem R. i rodzicami matki.

Obecnie małoletni ma (...) lat i jest uczniem (...). Generalnie jest zdrowym dzieckiem. Nie przyjmuje żadnych leków na stałe. Nie korzysta z leczenia u ortodonty i matka nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Musi nadal partycypować w kosztach lokalu, który zajmuje wraz z matką, bratem R. i rodzicami matki. Małoletni nadal mieszka w tym samym miejscu co poprzednio, tj. u rodziców matki. Powyższe wpływa więc na sytuację małoletniego o tyle, że opłaty eksploatacyjne winny nadal być dzielone na 5 osób.

W ocenie Sądu aktualna sytuacja małoletniego nie odbiega znacząco od jego sytuacji ze stycznia 2014r. Z jednej strony od ostatniego orzekania o alimentach na rzecz małoletniego upłynęło ponad 2 lata, jednak istniejący w tym okresie poziom inflacji i nie wpłynął w sposób znaczący na wzrost kosztów utrzymania. Wprawdzie małoletni rozpoczął edukację szkolną w gimnazjum, jednakże zakup książek i wyprawki był już konieczny poprzednio, gdy małoletni był uczniem VI klasy Szkoły Podstawowej.

Małoletni niewątpliwie ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych. Małoletni nadal uczęszcza na lekcje tenisa, jednakże zajęcia nie są płatne. Obecnie nie uczęszcza na żadne dodatkowe zajęcia, które byłyby płatne. Dodać należy że gdyby nawet małoletni uczęszczał na takie zajęcia, to zakres tych zajęć powinien być jednak dostosowany do możliwości majątkowych i zarobkowych jego rodziców.

Reasumując, w ocenie Sądu, koszty utrzymania małoletniego mogły wzrosnąć jedynie nieznacznie. Po wydaniu wyroku z dnia 30 stycznia 2014r. potrzeby małoletniego wprawdzie zmieniły się, ale nie uległy one ani istotnemu zmniejszeniu, ani istotnemu zwiększeniu, pozostając nadal w podobnym wymiarze. Matka małoletniego, wprawdzie złożyła zestawienie kosztów utrzymania małoletniego na kwotę (...) zł. Kwota ta obejmuje koszty żywność, środków higienicznych i czystości, odzieży, leków, witamin, wydatki na przybory szkolne, inne wydatki (fryzjer, utrzymanie węża, piłki do tenisa, rakietka, puzzle, dodatkowe wydatki z okazji świąt, papier, tusz do drukarki). Matka wskazała przy tym, że małoletni jest w wieku dojrzewania, potrzebuje kosmetyki, ubiór, zaczął więcej jeść. Podkreśliła też, że na jedzenie miesięcznie wydaje ok. (...) zł. W zestawieniu kosztów utrzymania małoletniego wskazała też, że miesięcznie na odzież dla małoletniego wydaje (...)zł, na środki higieniczne oraz czystości (...) zł. Zdaniem Sądu są to kwoty nieco zawyżone, zauważyć należy bowiem, że małoletni ma (...) lat, nie ma zaleconej specjalnej diety, która zdaniem Sądu, generowałaby wyższe koszty wyżywienia dziecka w tym wieku niż (...) zł. Brak też dowodów, że miesięcznie na środki higieniczne i czystości wydawana jest kwota (...)zł, czy też kwota (...) zł na odzież.

Jak już wyżej wskazano, przepisy art. 138 kro w zw. z art. 135 § 1 kro uzależniają zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Powództwo o obniżenie alimentów można oprzeć na ich zmniejszeniu.

Nie ulega wątpliwości, że powód pracuje i osiąga dochody, jednakże nie uległy one znacznemu wzrostowi. Poprzednio wynagrodzenie powoda wynosiło (...) euro, obecnie wynosi (...) Wzrosły jednak znacznie jego aktualne wydatki. Obecnie powód prócz małoletniego syna A. ma syna K., w którego kosztach utrzymania musi też partycypować.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia (...).05.2002r., sygn. akt V CKN 1032/00 (niepublikowanym, zawartym w bazie orzeczeń programu LEX OMEGA pod numerem (...)) stwierdzono, że sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci, może natomiast wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych).

Wskazać też należy, iż powód prócz wydatków związanych z utrzymaniem syna K. - ok. (...) zł ma też wydatki związane z opłatami za mieszkanie w (...) (w tym czynsz) – ok. (...)euro, zakup leków na nadciśnienie i na płuca - 100 zł. Nadto, znamiennym jest, że powód spłaca kredyt mieszkaniowy w ratach miesięcznych w wysokości ok.(...)zł oraz opłaca koszty utrzymania mieszkania w G., które kupił przede wszystkim w celu realizowania kontaktów z synem A.. Podobnie usprawiedliwione są wydatki z tytułu dojazdów do Polski – (...) zł.

W ocenie Sądu powód ma jednak w dalszym ciągu możliwości zarobkowe do alimentowania małoletniego pozwanego, aczkolwiek niższe niż uprzednio. Mając na uwadze, że możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego zmniejszyły się, obniżeniu ulec musiał również jego obowiązek alimentacyjny względem uprawnionego. Obie strony będą musiały przystosować swoje usprawiedliwione wydatki do aktualnej sytuacji majątkowej zobowiązanego, obniżając je odpowiednio. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb dziecka nie można bowiem odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustaleniu przez Sąd wysokości alimentów. Zakres obowiązku alimentacyjnego może być więc uwzględniony tylko w takim zakresie, w jakim jest usprawiedliwiony potrzebami uprawnionego bieżącymi lub niezaspokojonymi i jest ograniczony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1974r. sygn. akt III CRN 35/74). Jak już wyżej podkreślono, górna granicą świadczeń alimentacyjnych są zatem zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1//972 r. III CRN 470/71).

Wskazać również należy, że małoletni ma obecnie (...) lat i nie wymaga sprawowania osobistych starań o wychowanie czynionych przez matkę w dotychczasowych nakładach. E. K. winna zatem skupić się przede wszystkim na łożeniu na utrzymanie syna w postaci ponoszenia kosztów jego utrzymania w kwocie powyżej (...) zł ustalonych alimentów.

Odnosząc się do matki małoletniego E. K. uznać należy, że jej sytuacja finansowa nie jest tak zła, jak próbuje to przedstawić. Jest ona zdrową młodą kobietą, nie ma przeciwskazań co do wykonywania pracy zarobkowej, a jednak od 10 lat nie pracuje. Czyni mało efektywne starania o pracę i nie korzysta z ofert pracy, którymi dysponuje Powiatowy Urzędu Pracy dla Miasta T.. Z pisma Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta T. wynika, że w okresie od 2014r. do 30 maja 2016r. wpłynęło 90 ofert pracy na stanowisko kosmetyczka, 286 ofert pracy na stanowisko sprzątaczka oraz (...) ofert dla osób bez kwalifikacji zawodowych. Na dzień 30 maja 2016r. PUP dysponował 2 ofertami pracy na stanowisko kosmetyczka z doświadczeniem, 3 ofertami pracy na stanowisko pakowacz oraz 8 ofertami pracy na stanowisku sprzątaczka.

PUP proponował E. K. następujące oferty pracy:

w 2014r. - opiekunka domowa, sprzątaczka (3 oferty pracy), pokojowa,

w 2015r. - pakowacz (2 oferty pracy), sprzątaczka (3 oferty pracy),

w 2016r.- sprzątaczka, pokojowa.

E. K. nie zainteresowała się żadną z tych ofert pracy. Wprawdzie E. K. nieraz pracuje dorywczo, jednak dochody z pracy dorywczej nie pozwalają na pokrycie nawet usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które z roku na rok jest coraz starsze i ma coraz większe zapotrzebowania. Matka małoletniego powinna mieć tego świadomość i podjąć w końcu stałe zatrudnienie, które gwarantuje zabezpieczenie potrzeb dziecka.

Sąd ustalił, że skoro matka małoletniego ma tak niskie dochody, to prawdopodobnie wydatki na zaspokojenie własnych potrzeb finansuje także z alimentów przyznanych na rzecz małoletniego oraz z zasiłku holenderskiego dla małoletniego. Tymczasem ww. pieniądze są przeznaczone na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji, a nie jej matki. W ocenie Sądu, matka dziecka powinna podjąć większe starania w celu poszukania stałej pracy i nie przerzucać wszystkich kosztów utrzymania małoletniego na ojca, ponieważ obowiązek utrzymania dziecka obciąża oboje rodziców.

Znacznym odciążeniem finansowym dla matki małoletniego pozwanego jest fakt, że wraz z małoletnim oraz swym starszym synem zajmuje piętro domu jednorodzinnego należącego do jej rodziców, ponieważ opłaty mieszkaniowe z tego tytułu są niskie. Łączny miesięczny udział matki pozwanego oraz jej małoletniego syna w ww. kosztach wynosi bowiem ok.(...) zł. Jest to kwota bardzo niska w porównaniu z opłatami, jakie co miesiąc musi ponosić powód, nawet mając na uwadze fakt, iż opłaty lokalowe matki dziecka nieznacznie ostatnio wzrosły.

Wprawdzie matka dziecka choruje – ma niedoczynność tarczycy, leczy się też ginekologicznie, to jednak nie stanowi to przeszkody w podjęciu przez nią stałego zatrudnienia. Nie przedstawiła ona bowiem żadnych dowodów na okoliczność, by była z tego tytułu niezdolna do pracy. Z tego względu w ocenie Sądu, matka małoletniego pozwanego ma możliwości zarobkowe, które pozwolą jej w bardziej efektywny sposób zwiększyć nakłady na utrzymanie syna.

Reasumując, w ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie od ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów zaistniały przesłanki z art. 138 kro skutkujące uwzględnieniem powództwa o obniżenie alimentów. Obciążenie powoda kwotą po(...) zł miesięcznie na małoletniego pozwanego jest kwotą adekwatną w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i leżącą w granicach aktualnych możliwościach zarobkowych zobowiązanego. Powód bowiem z wynagrodzenia w wysokości ok.(...)euro musi zatem spełnić obowiązek alimentacyjny względem małoletniego pozwanego. Musi też współuczestniczyć w kosztach utrzymania drugiego dziecka – syna K.. Na marginesie można jedynie wskazać, że powód nie ogranicza się tylko do płacenia alimentów względem małoletniego pozwanego. Kupuje mu też odzież, zapewnia atrakcje. Małoletni spędza u niego 1 miesiąc w okresie wakacyjnym, a powód w tym czasie przekazuje jego matce na rzecz małoletniego alimenty.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na postawie art. 138 kro, uwzględnił powództwo w części i w punkcie I sentencji wyroku obniżył z dniem 01 lipca 2016r, rentę alimentacyjną powoda P. K. względem małoletniego pozwanego A. K. z kwoty po (...) zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie (...) do kwoty po (...) zł miesięcznie.

W punkcie II wyroku Sąd oddalił powództwo P. K. w pozostałym zakresie mając na uwadze, iż możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, tj. powoda pozwalają na płacenie alimentów w kwocie (...).

Orzekając o kosztach Sąd miał na uwadze art. 100 kpc.

Orzekając o wynagrodzeniu adwokata za pomoc prawną udzieloną małoletniemu pozwanemu z urzędu Sąd miał na uwadze akt, że pozew w niniejszej sprawie wpłynął w dniu 3 listopada 2015 , a zatem zgodnie z §21rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.), w niniejszej sprawie zastosowanie miały przepisy obowiązującego do 31 grudnia 2015r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej urzędu (Dz. U. z 2013r., poz. 461 ze zm.).

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 11 wskazanego ostatnio rozporządzenia, w sprawie o alimenty minimalna stawka wynagrodzenia za czynności adwokackie wynosi 60 zł, jednak uwzględniając nakład pracy adwokata Sąd uznał, że zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie również §19 pkt. 1 tegoż rozporządzenia, który stanowi, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej, ponoszonej przez Skarb Państwa w części dotyczącej opłaty za czynności adwokackie mogą zostać ustalone na poziomie 150 % stawki minimalnej. Z tych względów, Sąd zasądził ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego (...) na rzecz adwokata D. N. kwotę 90 zł, podwyższając ja, stosowanie do § 2 ust. 3, o podatek VAT obliczony według stawki 23%.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 kpc

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Zawacka
Data wytworzenia informacji: