Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 317/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-11-24

Sygn. akt III RC 317/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Ewa Stępień

Protokolant st. sekr. sądowy Janina Ryszczyk

Po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. w. T.

sprawy z powództwa:

mał. M. S. (1) reprezentowanej przez matkę K. B. (1)

przeciwko:

M. S. (2)

o: podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa alimenty od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletniej powódki M. S. (1), z kwoty po 500,- zł miesięcznie, ustalonej ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 19 września 2012r. w sprawie (...) do kwoty po 750,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatnych do rąk matki małoletniej powódki K. B. (1), poczynając od dnia 13 kwietnia 2016r. do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

II.  Oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w. T.) kwotę 150,- zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem opłaty sądowej

IV.  Nie obciąża pozwanego kosztami procesu poniesionymi przez powódkę, oraz nie obciąża powódki kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego

V.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 317/16

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 13 kwietnia 2016 r. K. B. (1) działająca w imieniu swojej małoletniej córki M. S. (1) wnosiła o podwyższenie alimentów od ojca małoletniej, M. S. (2), z dotychczas ustalonej kwoty po 500,- zł miesięcznie, do kwoty po 1000,- zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu K. B. (1) wskazała, że po raz ostatni alimenty na małoletnią zostały ustalone w 2011 r. Pozwany płaci alimenty w zasądzonej wysokości nie utrzymuje on jednak z dzieckiem regularnych kontaktów – ani telefonicznych, ani osobistych. Prócz należności alimentacyjnej nie przysyła dziecku prezentów okolicznościowych, nie dowiaduje się jak na bieżąco zmieniają się potrzeby dziecka. Przeznaczane przez matkę środki pieniężne na potrzeby córki znacznie przewyższają 500,- zł, którymi wspomaga ją ojciec małoletniej. Dodatkowo w ostatnim czasie zmalało wynagrodzenie matki małoletniej, które obecnie wynosi (...) zł netto miesięcznie. Opłaty za utrzymanie mieszkania wynoszą ok. 1100-1300,- zł miesięcznie wliczając w to opłaty za najem mieszkania, energię, wodę etc. Dodatkową opłatą stałą są wydatki ponoszone na obiady, które małoletnia je w szkole, tj. 73,- zł miesięcznie. Dodatków małoletnia uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, którego koszt to 1010,- zł. W marcu aby poprawić warunki bytowe dziecka K. B. (1) kupiła kanapę za 1499,- zł. Kanapa została zakupiona na raty i jej całkowity koszt wraz z odsetkami wyniósł 1900,- zł.

W odpowiedzi na pozew z dnia 30 czerwca 2016 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu wskazał, że jego partycypacja w kosztach utrzymania małoletniej nie ogranicza się jedynie do płacenia renty alimentacyjnej. Pozwany kupował małoletniej przybory szkolne, książki, opłacał część zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynek w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Przekazywał również matce małoletniej dodatkowe środki na opłacanie lekarzy czy zakup leków, a pod koniec 2015 r. zakupił córce okulary za kwotę 500,- zł. Kupował również ubrania oraz drobne upominki. Ponadto pozwany pokrył w całości koszty przyjęcia komunijnego małoletniego. Pozwany wskazał, że aktywnie uczestniczy w życiu, rozwoju i wychowaniu córki. Kontaktuje się z wychowawczynią oraz dyrektor szkoły, zorganizował przeniesienie małoletniej do nowej placówki położonej bliżej jego miejsca zatrudnienia. Poza powódką, pozwany ma jeszcze córkę M., która nie skończyła jeszcze szkoły, nie pracuje i w chwili obecnej ma sześciomiesięczne dziecko. Ojciec dziecka nie płaci alimentów zaś pozwany stara się wspierać drugą córkę również finansowo. Wspomaga on również schorowanych rodziców – ojciec pozwanego jest po operacji serca, cierpi na cukrzycę, przerost prostaty, depresję i przeszedł żółtaczkę typu C. Ponadto pozwany stara się wspierać swoją byłą małżonek, ze związku z którą ma dwoje dzieci, która mając pod opieką niepełnosprawne dziecko dwa tygodnie temu doznała wylewu krwi do mózgu. Pozwany prowadzi kantor wymiany walut, który od dłuższego czasu funkcjonuje na pograniczu opłacalności. Pozwany z uwagi na swój stan zdrowia (cukrzyca, nadciśnienie, dna moczanowa, choroba tarczycy i serca, zespół jelita nadwrażliwego, problemy z prostatą, nadkwasota, alergia, neurologiczne bóle głowy i uporczywe biegunki) nie jest w stanie podjąć dodatkowego zatrudnienia.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił co następuje:

Małoletnia M. S. (1) urodziła się w dniu (...) i jest dzieckiem K. B. (1) i M. S. (2).

/okoliczność bezsporna a ponadto dowód:

odpis zupełny aktu urodzenia – k. 37 akt (...)

Po raz ostatni alimenty od M. S. (2) na rzecz małoletniej mai S. ustalone były wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 19 września 2012r. w sprawie (...) na kwotę po 500,- zł miesięcznie.

Małoletnia M. S. (1) miała wówczas (...) lat i rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Na wyprawkę jej matka K. B. (1) wydała: ok. 650 złotych, na komitet rodzicielski i inne wydatki związane ze szkołą kwotę 120 złotych, natomiast na opłacenie pobytu małoletniej w świetlicy szkolnej zapłaciła 100 złotych za cały rok szkolny, oraz kwotę 20 złotych na zdjęcia legitymacyjne Na zakup obiadów w szkole dla córki K. B. (1) wydawała ok. 80 złotych miesięcznie, oraz co miesiąc przeznaczała ok. 45 złotych na zakup napojów do szkoły dla małoletniej. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu 2012 roku M. S. (1) uczęszczała na półkolonie, co wygenerowało koszt w wysokości 120 złotych. Dziewczynka uczęszczała również do (...) na naukę tańca, miesięczny koszt to wydatek w wysokości 35 złotych, a ponadto matka dziewczynki wydała 30 złotych na buty do tańca, które kupowane są zwykle 4 razy w roku i zapłaciła 20 złotych na zakup spódniczki, którą po roku będzie musiała wymienić na nową. Z obliczeń K. B. (1) wynikało, że na żywność dla małoletniej przeznacza miesięcznie kwotę około 600 złotych.

K. B. (1) miała wówczas (...) lat i była zatrudniona w (...) S.A. w T.. Jej wynagrodzenie miesięczne wynosiło ok.(...) złotych netto. Matka małoletniej powódki od dnia 1 kwietnia 2012 roku zamieszkiwała wraz z małoletnią u swojej matki i tytułem wspólnego zamieszkiwania przekazywała jej po 500 złotych miesięcznie jako część opłat mieszkaniowych. Na swoje leczenie wydawała ok. 190zł co 3 miesiące za wizyty i badania lekarskie, tj. ok. 65 zł miesięcznie, a także ok. 35zł miesięcznie za zakup lekarstw, czyli w sumie ok. 100zł miesięcznie. Matka małoletniej otrzymywała finansową pomoc od swojej matki, którą spłacała w miarę własnych możliwości, średnio po ok. 500zł miesięcznie.

M. S. (2) miał wówczas (...) lat i prowadził działalność gospodarczą pod firmą (...) spółka jawna w T. w postaci (...). Pozwany posiadał w spółce 1/3 udziałów, pozostałe udziału po 1/3 posiadali jego rodzice R. i G. S..

W 2010 roku pozwany uzyskał dochód netto w wysokości ok. (...) złotych tj. ok.(...) zł netto miesięcznie. Natomiast w 2011 roku wypracował dochód netto w wysokości (...)złotych, tj. ok. (...)zł netto miesięcznie. Pozwany oprócz uzyskiwanego dochodu z działalności gospodarczej utrzymywał się z majątku spółki. To z majątku spółki pobierał środki finansowe na swoje utrzymanie i leczenie, oraz alimenty dla 2 dzieci. Pozwany wraz z matką małoletniej powódki zaciągnął kredyt hipoteczny na zakup wspólnego mieszkania przy ul. (...) M. w T. w wysokości (...) zł. Pozwany po umowie zamiany z K. B. (1) został wyłącznym właścicielem tego mieszkania i w nim zamieszkiwał, oraz tylko on dokonywał spłat w/w kredytu wynoszących ok. (...)złotych miesięcznie. Opłaty mieszkaniowe za mieszkanie wynosiły: czynsz ok. 590 zł miesięcznie, prąd ok. (...) zł miesięcznie oraz za (...) z internetem i tel. stacjonarnym łącznie ok. 149 zł miesięcznie, tj. w sumie ok. 789 zł miesięcznie. M. S. (2) był właścicielem pojazdu marki B. (...), rok produkcji (...) który zakupił za kwotę około (...)zł. Pozwany chorował na refluks żołądkowo-przełykowy i zespół jelita nadwrażliwego, miał rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, chorował także na cukrzycę. M. S. (2) w związku z chorobą nadciśnienia tętniczego leczył się w Centrum (...) w A. – wizyty miał 2 razy do roku, a koszt jednej wraz z dojazdem wynosił 400 zł. Pozwany leczył się również w Instytucie (...) w Ł. – wizyty odbywały się co dwa miesiące, a ich koszt wraz z dojazdem wynosił ok. 200 zł. Miesięczny koszt zakupu lekarstw wynosił 300 zł. Pozwany co 3 miesiące wykonywał związane ze swoimi schorzeniami badania, których koszt wynosił łącznie ok. 1000 zł.

/dowód: akta sprawy (...)SR w. T., wyrok wraz z uzasadnieniem /

M. S. (2) ma obecnie (...) lat. Nadal prowadzi działalność gospodarczą w postaci (...)W 2015r. działalność gospodarcza przyniosła mu przychód w wysokości (...) zł, co przy kosztach w kwocie (...) zł pozostawiało dochód w wysokości (...).(...) zł.

W styczniu M. S. osiągnął przychód w wysokości (...) zł co przy kosztach (...) zł pozostawiło dochód netto w wysokości (...)zł, w lutym przychód wyniósł (...)zł a koszty (...) zł, w marcu przychód –(...) zł a koszty (...)zł, w kwietniu przychód – (...) zł a koszty (...) zł, zaś w maju przychód(...) zł a koszty (...)zł. Zatrudnia pracownika, który zajmuje się ochroną (...), wymianą pieniędzy. Pozwany przebywa w kantorze cały czas.

M. S. (2) mieszka sam w mieszkaniu stanowiącym jego własność przy ul. (...) M.. Spłaca kredyt mieszkaniowy, którego miesięczna rata wynosi 1500,- zł. Opłaty za mieszkanie wynoszą 400,- zł miesięcznie. Na wyżywienie wydaje ok. 400,- zł, na prąd i media ok. 400,- zł, na leki ok. 500,- zł.

Chodzi na wizyty lekarskie prywatnie, m.in. w (...) razy w roku, gdzie koszt jednej wizyty wynosi 200,- z, w (...) razy w roku, gdzie koszt jednej wizyty wynosi 300,- zł.

Pomagał finansowo rodzicom. Niedawno zmarł jego ojciec. Obecnie z jego matką mieszka córka pozwanego, M.. Matka pozwanego jest na rencie. Jak jest potrzeba to pozwany pomaga jej finansowo. Nie ma oszczędności, lokat ani obligacji.

Jest współwłaścicielem samochodu marki M., który sporadycznie użytkuje. Opłaca telefon córki w kwocie (...),- zł miesięcznie oraz przekazuje jej kieszonkowe w wysokości 100,- zł co dwa tygodnie.

/dowód: - zestawienie przychodów i kosztów za 2016 r. – k. 71

- umowa kredytu mieszkalnego k. 20

- akt notarialny – k. 21-22

- PIT za rok 2015 r. – k. 111-118

- koszty utrzymania – k. 138-142

- potwierdzenia przelewów – k. 136-137

- przesłuchanie M. S. – k. 134-135/

Matka małoletniej powódki, K. B. (1), ma obecnie (...) lata. Pracuje zarobkowo w spółce cywilnej, a jej miesięczny dochód netto wynosił ok. (...) zł miesięcznie obecnie deklaruje dochód w wysokości (...) zł. Innych stałych dochodów poza pracą nie ma.

K. B. (1) wraz z córką mieszkają od 1 października 2015r. w wynajmowanym mieszkaniu o powierzchni 48,86 m2. Miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą: czynsz ok. 580,- zł, wraz z ogrzewaniem ok. 400,- zł – 450,- zł łącznie ok. 1000 zł, prąd 100 zł, gaz ok. 80,- zł, telewizja, internet i telefon łącznie 60,- zł.

W marcu 2016r. K. B. zakupiła na raty kanapę, pomaga jej finansowo siostra.

K. B. (1) leczy się na epilepsję od 14 roku życia, koszt leków wynosi 20,- zł miesięcznie. Wizyta lekarska jest raz na dwa miesiące i kosztuje 120,- zł.

Matka małoletniej nie korzysta z pomocy (...) bo jej dochód i otrzymywane alimenty powodują, że nie może korzystać z pomocy socjalnej, nie ma również świadczenia 500+ na małoletnią.

/dowód: - zaświadczenie o zarobkach, potwierdzenia przelewu – k. (...), 8-10

- umowa najmu – k. 11-12

- koszty utrzymania – k. 13-16

- faktura za zakup kanapy – k. 17

- umowa kredytowa – k. 18

- historia rachunku bankowego – k. 77,81, 99-100

- przesłuchanie K. B. (1) – k. 133-134/

Małoletnia M. S. (1) ma obecnie(...)lat. Uczęszcza na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, których koszt wynosi 1040,- zł rocznie. Chodzi również na zajęcia w (...) Harcerza, które kosztują 35,- zł miesięcznie,

Małoletnia ma stwierdzone (...). Zażywa leki od psychiatry, których koszt wynosi 100, zł miesięcznie, jednak są one w całości refundowane. Do lekarza matka zabiera dziewczynkę na prywatne wizyty, których cena wynosi 100,- zł .

Małoletnia uczęszcza na spotkania harcerskie. Składka członkowska to 48,-zł rocznie. Około 4 razy do roku organizowane są biwaki z kosztem ok. 35-40,- zł. W 2015r. M. S. (1) uczestniczyła w kolonii letniej z kosztem 720,- zł. Koszt munduru harcerskiego wyniósł 160,- zł.

Koszty utrzymania małoletniej związane ze szkołą wynoszą: fundusz rodzicielski 40 zł, wyjścia ze szkoły 15 zł za jedno, ubezpieczenie szkolne 20,- zł, wyprawka szkolna ok. 250,- zł. Dodatkowo ok. 200-300 zł matka małoletniej wydaje w ciągu roku na wydatki związane ze szkołą i przyborami. Małoletnia jeździ też na szkolne biwaki i wycieczki, rocznie jest jedna taka wycieczka, ostatnia kosztowała ok. 150,- zł. Małoletnia M. S. (1) ma także wykupione obiady w szkole, które kosztują 85,- zł miesięcznie.

K. B. (1) deklaruje, że wydaje rocznie ok. 2500,- zł na ubrania dla córki.

Małoletnia spędza ferie i wakacje razem z matką. Półkolonie w czasie ferii kosztowały 180,-zł, w czym uczestniczył dodatkowo pozwany do kwoty 100,-zł. W wakacje M. była na obozie harcerskim, który kosztował 760,- zł matka małoletniej nie zwróciła się do pozwanego o dołożenie środków finansowych na ten cel. Małoletnia była też na koloniach ze spółdzielni mieszkaniowej, które kosztowały 800,- zł.

M. dostaje od pozwanego kieszonkowe 200,- zł miesięcznie od października 2016r. Małoletnia przeznacza te pieniądze na swoje potrzeby i oszczędza na swoje cele np. na koncert.

Małoletnia M. S. (1) spotyka się z tatą wtedy kiedy chcą, po szkole lub w weekendy na kilka godzin tak jak pasuje to tacie i nie koliduje z planami małoletniej. Przy okazji tych spotkań M. S. (2) daje córce drobne kwoty na drobne wydatki.

Małoletnia z uwagi na wadę wzroku nosi okulary. Pierwszą parę kupiła jej matka, drugie okulary sfinansował jej pozwany. Ich koszt całkowity wyniósł ok. 400,- zł.

/dowód: - rachunek za zakup okularów – k. 108

- zaświadczenie z (...) S. – k. 19

- zaświadczenie lekarskie – k. 43

- dyplom ze szkoły – k. 84-85

- zestawienie wydatków w (...) k. 44

- opinia z przedszkola – k. 76

- informacja o uczniu ze szkoły – k. 82-82

- przesłuchanie K. B. (1) – k .133-134/

Pozwany M. S. (2) regularnie płaci alimenty na rzecz córki w kwotach po 500,- zł miesięcznie Dodatkowo w marcu i lutym 2016r. wpłacił na konto matki dziecka kwoty po 100,- zł z przeznaczeniem na zajęcia z angielskiego, w styczniu 2016r. i styczniu 2015r. odpowiednio po 100,- i 130,- zł z przeznaczeniem na półkolonie.

M. S. (2) opłaca też regularnie, poza kwotą alimentów abonament za telefon córki.

/ dowód: Historia rachunku bankowego – k. 77-81

Przesłuchanie M. S. – k. 134-135

Przesłuchanie K. B. – k.133-134/

Sąd zważył co następuje:

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy w postaci dokumentów dołączonych przez strony, dokumentów zebranych w aktach sprawy (...) Sądu Rejonowego w. T. oraz dowód z przesłuchania stron.

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów zgromadzonych w toku procesu, przedłożonych przez strony, bowiem były one zgodne z zeznaniami stron, ich autentyczność ani prawdziwość zawartych w nich informacji nie była przez strony kwestionowana, ani też nie budziła wątpliwości Sądu co do swojej wiarygodności.

Za w pełni wiarygodne Sąd uznał także dowody z dokumentów zebranych a aktach sprawy (...) Sądu Rejonowego w. T., bowiem były to dokumenty urzędowe, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron procesu.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania stron postępowania na okoliczność aktualnej sytuacji materialnej każdego z rodziców małoletniej M., ich dochodów, źródeł utrzymania oraz bieżących wydatków jak też usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, bowiem zeznania te były potwierdzone dokumentacją dołączoną do akt sprawy jak też, strony wzajemnie wyjaśniały swoje wątpliwości.

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny na podstawie zebranego i powyżej ocenionego materiału dowodowego Sąd uznał, ze powództwo małoletniej M. S. (1) zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje przy tym, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu (...) sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54). Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W sprawie nie ulegało wątpliwości, że małoletnia M. S. (1) nie ma majątku, który przynosiłby dochód przeznaczony na jej utrzymanie.

A zatem obowiązek utrzymania małoletniej powódki spoczywa na jej rodzicach, z uwzględnieniem ich możliwości zarobkowych.

Dotąd – od 2012 r. ojciec powódki M. S. (2) był zobowiązany do płacenia alimentów w kwocie 500,- zł na córkę, w pozostałej części potrzeby powoda zaspokajała jej matka K. B. (1).

W ocenie Sądu nie ulegało w sprawie wątpliwości, że od tego czasu nastąpiła zmiana okoliczności, w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, bowiem ma już 11 lat poza nauką realizuje doda koto swoje zainteresowania, które generują koszty.

Jej potrzeby nie są obecnie zaspokojone bieżącymi alimentami ze strony ojca.

Obecnie powódka zamieszkuje wraz z matką w T., w wynajmowanym mieszkaniu. Koszty utrzymania mieszkania to miesięcznie ok. 1200,- zł (czynsz 1000,- zł, prąd, 100,- zł, gaz 80,- zł, 40,- zł TV) co wskazuje na udział powódki w kwocie ok. 600,- zł w kosztach utrzymania mieszkania.

Małoletnia M. S. (1) dodatkowo uczęszcza na kurs języka angielskiego, którego roczny koszt to 1040,- zł (miesięcznie ok. 90,- zł).

K. B. (1) wskazała, że córka cierpi na (...), co sprawia że konieczne są prawie comiesięczne wizyty prywatne u psychiatry, po 100,- zł za wizytę, leki są bezpłatne.

Dziewczynka ma też dodatkowe zainteresowania, chodzi na zajęcia do (...) Harcerza, z czym wiąże się miesięczna opłata w wysokości 35,- zł, oraz jest zuchem, co wiąże się z opłatą ok. 50-70,- zł miesięcznie (48,- zł składka roczna + 4x40,-zł biwaki i spotkania + obóz raz w roku ok. 700,- zł + akcesoria i strój harcerski jako jednorazowy zakup).

Małoletnia M. chodzi do szkoły podstawowej, co generuje koszty ćwiczenia do religii i przyborów szkolnych, potrzebnych akcesoriów, opłat (Ubezpieczenie, (...), wyjścia klasowe, bieżące potrzeby klasy) łącznie średnio 40-50,- zł miesięcznie. Do tego matka opłaca także obiady w szkole dla dziecka.

Matka małoletniej deklaruje, że na ubrania dla dziecka przeznacza ok. 200,- zł miesięcznie, do tego należy uwzględnić koszty wyżywienia dziewczynki na kwotę ok. 300- 400,- zł miesięcznie.

K. B. (1) deklaruje także, że córka uczestniczy też w imprezach okazjonalnych koleżanek i kolegów, co powoduje konieczność poniesienia kosztów prezentu dla jubilata. Dziewczynka korzysta także z wypoczynku wakacyjnego i letniego.

Średnie zatem koszty utrzymania dziecka wynoszą ok. 1400,- zł. Wprawdzie zdaniem Sądu matka dziewczynki przeszacowała koszty jej ubrania, ale dodatkowe są koszty wypoczynku czy rozwoju intelektualnego (książki, gry, kino, teatr, wycieczka)

W ocenie Sądu postępowanie dowodowe wykazało, że możliwości zarobkowe obojga rodziców małoletniej M. S. (1) pozwalają na ustalenie, że z ojciec małoletniej powinien ponosić odrobinę wyższe koszty utrzymania dziecka (to jest w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej ale w zakresie potrzeb rozwoju emocjonalnego i intelektualnego).

Matka małoletnich powodów deklaruje dochód ok. 1450,- zł miesięcznie. W ocenie Sądu większe możliwości zarobkowe ma pozwany, lecz ponosi on także większe koszty własnego utrzymania, dlatego ta różnica w ponoszeniu kosztów utrzymania dziecka nie jest duża.

Z dokumentów dołączonych do akt sprawy wynika, że pozwany osiąga roczny przychód z działalności rzędu (...) zł, miesięczny ok. (...),- zł.

Według dokumentacji księgowej, w ostatnim roku koszty działalności oscylowały wokół przychodów, w większości przekraczały te przychody.

Przy tym jednak z tej działalności pozwany opłaca alimenty (500,- zł), kredyt (1500,- zł, leczenie własne (ok. 700,- zł miesięcznie (500,- zł miesięcznie leki + lekarz w Ł. 4x200,- zł i lekarz w (...) x 300,-zł - rocznie)), mieszkanie (800,- zł miesięcznie), wyżywienie (ok. 400,- zł miesięcznie) a zatem alimenty plus koszty własnego miesięcznego utrzymania w łącznej wysokości ok. 4000,- zł

Deklarowaną stratę trudno zatem odnieść miesięcznych wydatków na utrzymanie, chyba żeby te wydatki umieścić w kosztach. Ponieważ pozwany deklaruje, że własne wydatki opłaca z kasy (...), będącego jego własnością, nie da się w zasadzie oddzielić jego przychodów od przychodów firmy.

Mając więc na uwadze, ze działalność gospodarcza przynosi pozwanemu miesięczny przychód rzędu (...)zł, w ocenie Sądu alimenty na rzecz jedynej małoletniej córki w wysokości 750,- zł nie będą dla niego nadmiernym obciążeniem, także z uwzględnieniem kwoty (...),- zł miesięcznie, którą ponosi M. S. (2) na telefon córki a także na drobne prezenty czy kieszonkowe na bieżące potrzeby dziecka.

Pozwany powinien ograniczyć inne swoje koszty, skoro generują mu stratę w działalności gospodarczej, tak by z tych (...) zł miesięcznie móc płacić na rzecz dziecka, które chce realizować swoje pasje kwotę zaledwie 800,- zł (co najmniej 750,- zł alimentów plus (...),- zł telefon). W ocenie Sąd leży to w możliwościach zarobkowych pozwanego i z pewnością nie wyłączy możliwości pozwanego do robienia córce drobnych prezentów (choć może je trochę ograniczyć).

Biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki i możliwości zarobkowe osób zobowiązanych do alimentacji Sąd uwzględnił powództwo do kwoty po 750,- zł miesięcznie i do tej kwoty Sąd podwyższył alimenty należne powódce od ojca, poczynając od 13 kwietnia 2016r. to jest od złożenia pozwu.

Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 750,-zł , bowiem Sąd uznał, że usprawiedliwione potrzeby małoletniej mieszczą się w kwocie ok. 1400 zł, plus opłata za telefon którą ponosi ojciec dziecka. Mama małoletniej musi zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli możliwości zarobkowe rodziców dziecka na to nie pozwalają, to nie ma konieczności dwóch czy więcej wyjazdów wakacyjnych, plus wyjazd na ferie, zwłaszcza, że co najmniej półkolonie na ferie dziewczynka ma zawsze realizowane i co najmniej obóz harcerski, plus dodatkowe biwaki i wycieczki harcerskie oraz wycieczki i wyjścia szkolne. Każde dziecko powinno wiedzieć, że nie można mieć wszystkiego i należy je tego uczyć już od wieku szkolnego, żeby potem w wieku dorosłym nie było tym zaskoczone. Mała M. S. (1) ma zapewnione przez rodziców potrzeby nie tylko w usprawiedliwionym zakresie, ale także wykraczające poza ten zakres. Ale w ramach obowiązku alimentacyjnego Sąd ustala zakres potrzeb usprawiedliwionych. Dlatego Sąd uznał, że usprawiedliwione potrzeby małoletniej mieszczą się w kwocie ok. 1400,- zł, które do kwoty 750,- zł (plus opłata za telefon) powinien ponosić ojciec dziecka, a w pozostałym zakresie matka dziecka.

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi od których zwolniona była powódka, w zakresie uwzględnionego powództwa do 150,- zł (250x12x5%), korzystając z dyspozycji art. 113 ustawy o kosztach sądowych.

Ze względu na to, że obie strony korzystały z profesjonalnych pełnomocników, których zaangażowanie w sprawę było na podobnym poziomie, mając na uwadze zasady słuszności na podstawie art. 102 k.p.c. w kontekście częściowego uwzględnienia powództwa i częściowego jego oddalenia, oraz konieczności zapłaty zaległych alimentów, Sąd nie zasądzał od powódki kosztów procesu na rzecz pozwanego, ani od pozwanego kosztów procesu na rzecz powódki.

O rygorze natychmiastowej wykonalności co do pkt. I wyroku orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Stępień
Data wytworzenia informacji: